Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tiskādu vidusskolas bibliotēkas darba plāns

Tiskādu vidusskolas bibliotēkas darba plāns

Prioritātes:

1. Nodrošināt skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanu atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

2. Audzināt skolēnu mīlestību pret lasīšanu un literatūru.

3. Sekmēt skolēnu intelektuālo, tikumisko, emocionālo attīstību, daudzveidīgu interešu izkopšanu, pašizglītību, pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi.

Uzdevumi:

1.Veikt izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu iegādi, uzskaiti un uzglabāšanu.

2.Papildināt regulāri skolas bibliotēkas grāmatu klāstu.

3.Piedāvāt informācijas iegūšanai un apstrādei internetu un datorus.

 

Prognozējamais rezultāts:

 

1. Paaugstināsies skolēnu interese pret lasīšanu.

2. Paplašināsies skolēnu redzesloks.

3.Skolēni nodrošināti ar mācību grāmatām visos mācību priekšmetos.

4. Ir veikta skolas bibliotēkas jaunākās literatūras un preses izdevumu popularizēšana.

Nr.

p.k.

Pasākums

Laiks

Atbildīgais

1

2

3

4

1.

Sistemātiski noformēt saņemto literatūru.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

2.

Organizēt un noformēt mācību grāmatu nodošanu pa klasēm.

Jūlijs -augusts

Ļ. Ščemeļova

3.

Mācību grāmatu izsniegšana uz mācību gadu.

Septembris

Ļ. Ščemeļova

4.

Skolā no jauna iestājušos skolēnu iepazīstināšana ar bibliotēku.

Septembris

Ļ. Ščemeļova

5.

Lasītāju pārreģistrēšana.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

6.

Sagatavot nepieciešamās atskaites:

Mācību gada sākumā 

Gada atskaite

Nepieciešamības gadījumā.

Septembris

Janvāris

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

7.

Iepazīšanās ar rakstnieku daiļradi(izstāde).

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

8.

Skolotāju iepazīšanās ar jaunāko metodisko un mācību literatūru.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

9.

Jaunākās metodiskās literatūras izsniegšana kabinetu vadītājiem.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

10.

Iepazīstināšana ar bibliotēkas jaunāko literatūru.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

11.

Darbs ar fondu un katalogiem.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

12.

Laikrakstu un žurnālu abonēšana 2017. gadam.

Līdz

10.12.2016.

Ļ. Ščemeļova

13.

Ekskursija pirmsskolniekiem

«Iepazīšanās ar bibliotēku»

15.09.2016.

M.Borisovska.

Ļ. Ščemeļova

14.

Pasākums «Literatūras pasaule»

Rakstnieki jubilāri. (9.-12.kl.)   Spēle.          

14.10.2016.

Ļ. Ščemeļova

15.

Bibliotēkas stunda 2.klasē.

03.11.2016.

Ļ. Ščemeļova

16.

Izstāde „Mana Latvija”.

04.-25.11.2016.

Ļ. Ščemeļova

17.

Bibliotēkas stunda 3.klasei.

08.12.2016.

Ļ. Ščemeļova

18.

Bibliotēkas stunda 4.klasei.

19.01.2017.

Ļ. Ščemeļova

19.

Bibliotēkas stunda 5.klasei.

02.02.02.2017.

Ļ. Ščemeļova

20.

Bibliotēkas stunda 1.klasei.

02.03.2016.

Ļ. Ščemeļova

21.

Bērnu literatūras nedēļa.(1.-6.kl.)

13.-17.2017.

Ļ. Ščemeļova

22.

Pasākums   (1.-5.kl.)

07.04.2017.

Ļ. Ščemeļova

23.

«Dzejas stunda» (6.-9.kl.)

24.03.2017.

Ļ. Ščemeļova

I. Laškova