Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas
Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekts
Nr. 2018-1RO01-KA229-049091_2
"ZWISCHEN DEN KULTUREN"


Tiskādu vidusskola no 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 30.jūnijam piedalīsies Eiropas Savienības fonda Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta „Starp kultūrām” īstenošanā. Projekta īstenošanas darba valoda ir vācu valoda. Sadarbības partneri projekta aktivitāšu realizācijai ir skolas no Rumānijas, Polijas, Turcijas un Bulgārijas. Projekta mērķis ir vācu valodas zināšanu padziļināta mācīšanās, informācijas komunikāciju tehnoloģiju (IKT) prasmju uzlabošana, citu valstu kultūras iepazīšana, skolēnu konkurētspēju paaugstināšana un jauniešu integrācijas Eiropas darba tirgū veicināšana. No katras valsts skolas un arī Tiskādu vidusskolā projektā darbosies 32 skolēni un 7 skolotāji – vācu valodas, ētikas, ģeogrāfijas, vēstures, sporta un informātikas. Skolēniem un pedagogiem tiks organizētas vietējās un starpvalstu projekta aktivitātes: tikšanās citās valstīs, interaktīvās spēles, krustvārdu mīklas, darbs ar informācijas komunikācijas tehnoloģijām (IKT), teātra izrādes, sporta sacensības, viktorīnas, filmas, kolāžas, laikraksti, plakāti, grāmatu lasīšana, projekta albuma un elektroniskās grāmatas veidošana. No Eiropas Savienības fonda Tiskādu vidusskolai projekta aktivitāšu īstenošanai tiks piešķirts 25042,00 EUR.

Tiskādu vidusskolas direktore Olga Miseviča