Skolā akreditētas programmas

Skolā akreditētas izglītības programmas

Nr.p.k.

Programmas nosaukums

Izglītības programmas kods

1.

Pirmskolas izglītības mazākumtautību programma

0101 11 21

2.

Pamatizglītības mazākumtautību programma

2101 11 21

3.

Vispārējās vidējās izglītības  vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

3101 10 21

4.

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgas attīstības traucējumiem

2101 58 21

5.

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

2101 56 21