Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Projektu dienu pasākumi Tiskādu vidusskolā

 

 No 26.-30. aprīlim ar daudzpusīgiem pasākumiem visā Latvijā notika ,,Radošuma nedēļa”. Tās mērķis- apzināt sasaisti starp radošumu, izglītību, ekonomiku un Latvijas ilgtspējīgu attīstību mūsdienu pasaulē, sniegt atbalstu radošiem talantiem.

Radošuma nedēļas ietvaros arī Tiskādu vidusskolā norisinājās vairāki radoši un izglītojoši pasākumi.

Tradicionāli jau otro gadu pie mums skolā viesojās Maltas mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi. 28. aprīlī visiem klātesošajiem bija iespēja klausīties pasaules klasiķu kompozīcijas jauno, talantīgo mūziķu izpildījumā.

 

Tiskādu vidusskola aktīvi darbojas Ekoskolas projektā, tāpēc no 27.-29. aprīlim Radošuma nedēļas ietvaros skolā tika organizētas Projektu dienas. Skolēni gatavojās teātru skatei ,,Zemes dienas”. Galvenie pasākuma uzdevumi bija sekmēt bērnu un jauniešu interesi par ekoloģiju un vides aizsardzību, veidot viņos attieksmi, vērtības un vēlmi pareizi rīkoties, aizsargājot un saudzējot dabu.

Pirms teātru skates skolā bija aplūkojama 1.-11. klašu izveidota afišu izstāde, notika mēģinājumi, kā arī jauno aktieru tērpu un dekorāciju sagatavošana.

Ļoti aktīvi un radoši teātru skatē piedalījās Ekoskolas pulciņa dalībnieki  skolotājas V. Beļajevas vadībā.

Liels paldies visiem dalībniekiem, pedagogiem un klašu audzinātājām- J. Bažanovai, G. Žugunovai, I. Dubovskai, M. Borisovskai, I. Bondarei, I. Ščerbakovai, L. Ščemeļovai, L. Šmaukstelei, M. Ščemeļovai,

V. Beļajevai, Ž. Čuhnovai par ieguldīto darbu, radošajām idejām un palīdzību skolēnu sagatavošanā Teātru skatei.

Pateicamies skolas direktorei O. Misevičai un direktores vietniecēm audzināšanas darbā I. Ščerbakovai un A. Kostinai par atbalstu šī pasākuma organizēšanā.

Visi klātesošie un dalībnieki šajās dienās guva milzum daudz pozitīvu emociju no krāšņajiem pasākumiem.

Direktora vietniece mācību darbā Benita Apkalne