Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Jaunais mācību gads Tiskādu vidusskolā

Jaunais mācību gads Tiskādu vidusskolā   

“Ar dāliju pušķiem un košajām lapām
Ik skolā nāk septembra rīts;
Mēs sveicinām, labā, un paldies tev sakām,
Ka zinību kamols mums tīts.

Pa stundai, pa dienai, to tinot un veļot,
Visaugstākā kalnā var kāpt;
Un tā gads aiz gada, tās gudrības smeļot,
Pēc gaišākas rītdienas slāpt.

Ir pienācis ilgi gaidītais mācību gads. Skolotāji, skolēni un vecāki, visi ir pārpildīti ar jaunām iecerēm un cerībām.
Tiskādu vidusskola sagaida mūs visus vēl skaistākā ar jaunām mēbelēm ēdnīcā un mācību kabinetos, ar jauniem, izremontētiem ķīmijas un vēstures kabinetiem, ar visiem nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu pamatskola sagaidīja bērnus renovētajā un siltinātajā ēkā.
Šajā mācību gadā turpināsies baseina apmeklējums otrās, ceturtās un piektās klases skolēniem, kur viņi varēs iemācīties peldēt vai pilnveidos savas prasmes. Jau trešo gadu sākumskolas skolēni apgūs galda tenisa spēles iemaņas, nodarbojoties sporta skolas sekcijā trenera Bruno Losāna vadībā.


Daudz iespēju atveras vidusskolēnu priekšā. Desmitklasnieki piedalīsies projektā „Esi līderis!”, kurā apgūs uzņēmējdarbības pamatus, lietišķo etiķeti, menedžmentu, mārketingu, grāmatvedību, likumdošanu, lietvedību. Vidusskolēniem atkal būs iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības „Traktora mācība”, kur Mihaila Šemeļova vadībā, apgūs traktora vadīšanas pamatus, padziļināt savas zināšanas Latvijas un pasaules vēsturē, matemātikā, valodās.
Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības atbalstam, vidusskolēniem, kuriem līdz 2018.gada 31. augustam paliks 18 gadi, ir iespēja mācīties un iegūt B kategorijas vadītāja apliecības.
Tiskādu vidusskolā strādās šādi interešu izglītības pulciņi – „Zelta kamoliņš" (Jeļena Bažanova), „Vokālais un instrumentālais ansamblis” (Irīna Ščerbakova), „Teātris un leļļu teātris”(Gaļina Žugunova un Ļuda Ščemeļova), „Sporta spēles” (Aivars Šutka un Aleksandrs Mironovs), „Vizuālā māksla” (Aleksandra Kadakovska), „Brīnumkrāsas” (Marija Borisovska), „Izdzīvošanās skola” (Aleksandrs Mironovs), „Ekodizains” (Žanna Čuhnova). Darbosies arī jauns pulciņš „Latviešu tautas dejas”, kuru vadīs skolotāja Lilita Čulkova. Nodarbojoties Latviešu tautas deju pulciņā skolēni apgūs vairākus latviešu tautas deju pamatsoļus, iemācīsies uzstāties ar dejām skolas un pagasta koncertos, paaugstinās pašvērtējumu un nostiprinās pilsonisko pašapziņu.
Tiskādu vidusskolas struktūrvienībā Kruķu pamatskolā skolēniem ir iespēja nodarboties šādos interešu izglītības pulciņos – „Mūsdienu dejas” (Dzintra Smirnova), „Tehniskā modelēšana”, „Jautrā skatuve”, „Mūzikas instrumentu spēlētājs”, „Vokālais ansamblis” (Alla Ivanova), „Kokapstrāde” (Voldemārs Vigups), „Sporta spēles”, „Izdzīvošanas skola” (Aleksandrs Mironovs).
Šajā mācību gadā skolā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros tiks īstenoti šādi pasākumi sākumskolas un pamatskolas skolēniem: nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā, praktiskās nodarbības dabaszinībās „KasKurKadis meklē atbildes”, praktiskās nodarbības „Nezināmais par zināmo”, praktiskās nodarbības latviešu valodā „Sarunu klubiņš”, starpdisciplinārās praktiskās nodarbības „Vēsturiskais teātris”, debašu klubs „Sokrāts” (angļu valodā), mācību vizīte uz uzņēmumu „Baltic3D.eu”, mācību vizīte uz Daugavpils zinātkāres centru „Zinoo”, radošās darbnīcas – vitrāža „Fantāziju pasaule”, radošās darbnīcas „Eko mode”, interešu izglītības programma „LEGO pasaule”, interešu izglītības programma „3D modelēšana”. Sākumskolā strādās pedagoga palīgs.
2017./2018.mācību gadā skola turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Skolā strādās karjeras izglītības speciālists un skolēniem tiks organizēti dažādi karjeras izglītības pasākumi.
1.-4. klases skolēniem nodrošināta iespēja pēc mācību stundām nodarboties pagarinātās darba dienas grupā. Visiem skolēniem ir pieejama skolas bibliotēka. Skolā strādās skolotāja logopēde un speciālais pedagogs.
2018. gadā Tiskādu vidusskola svinēs savu 150.gadu jubileju. Sakarā ar to visu iepriekšējo mācību gadu visi skolas pedagogi un skolēni strādāja pie projekta „Tiskādu vidusskolas vēsture” un atrada daudz informācijas par skolas ēkām, pedagogiem, absolventiem, skolas tradīcijām un notikumiem dažādos gados. Skolas otrajā stāvā tika izveidots vēstures stūrītis, kur var iepazīties ar savākto informāciju un arī apskatīt stendos dažādu gadu absolventu foto. Protams, mēs turpināsim veikt šo izpētes darbu un vākt informāciju par mūsu Tiskādu vidusskolas vēsturi.
Gribam novēlēt visiem šajā mācību gadā veselību, izturību, veiksmi, panākumus, prieku, cerību un mērķu sasniegšanu!


Tiskādu vidusskolas administrācija