Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Pieredzes apmaiņas nodarbība - praktikums Tiskādu vidusskolā

 

Pavasara brīvdienās 2018.gada 13.martā Tiskādu vidusskolā notika nodarbība – praktikums „Globālās izglītības aktivitātes mācību un audzināšanas procesā” citu izglītības iestāžu pedagogiem, kurā piedalījās skolotāji no Tiskādu speciālās internātpamatskolas un Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu pamatskolas. Nodarbības vadītāja Tiskādu vidusskola skolotāja Jeļena Bažanova dalījās pieredzē par dalību projektā „Globālās skolas”, par semināros un kursos gūtajām zināšanām, metodēm un dažādiem mācību paņēmieniem, kurus var izmantot mācību un audzināšanas procesā, mācot skolēniem globālās izglītības tēmas. Nodarbības – praktikuma laikā tika apskatītas tēmas: Kas ir globālā izglītība? Vēlmes un vajadzības. Ilgtspējīgs dzīvesveids. Savstarpējā mijiedarbība. Identitāte un daudzveidība. Vērtības un globālā pilsonība u.c.

Vērtējot nodarbību – praktikumu, pedagogi izteicās šādi: „Mums pašiem jāsāk ar sevi, ar savu globālās domāšanas attīstīšanu, un tad mēs to varēsim dot arī saviem tuviniekiem un apkārtesošajiem līdzcilvēkiem; paldies par jaunu informāciju par globālo izglītību, par to pielietošanu stundās un nodarbībās, par interesanto praktisko nodarbību un sadarbību; ļoti interesanti! Noderīgi uzdevumi, kurus izmantošu darbā ar skolēniem. Praktiskas nodarbības patīkamā gaisotnē! Radošs darbs, daudz interesanta; ļoti derīgas lietas; labvēlīga un pozitīva gaisotne ”.

Liels paldies Tiskādu vidusskolas direktorei Olgai Misevičai par atbalstu, visiem pedagogiem, kuri piedalījās nodarbībā – praktikumā, par sadarbību, aktīvu dalību un jauki pavadīto laiku!

Tiskādu vidusskolas skolotāja

Jeļena Bažanova