Developed in conjunction with Ext-Joom.com

2017./2018. mācību gads ir noslēdzies ar skaistiem, aizkustinošiem svētkiem - izlaidumiem.

Tiskādu vidusskolā noslēdzās mācību gads.

2017./2018. mācību gads ir noslēdzies ar skaistiem, aizkustinošiem svētkiem - izlaidumiem.
Savu pirmo izlaidumu nosvinēja 4.klases skolēni kopā ar savu pirmo skolotāju Gaļinu Žugunovu, skolotājiem un vecākiem.Viņi atvadījās no sākumskolas , atcerējās sākumskolas gadus, skatoties fotoprezentācijas, lasīja dzejoļus, jokoja, minēja mīklas, spēlēja rotaļas, dziedāja, dejoja un, protams, izteica pateicību visiem skolotājiem, kas mācīja viņus sākumskolas posmā.
Tradicionālie svētki „Mēs kļuvām par gadu vecāki” notika 31.maijā visiem skolēniem, izņemot absolventus. Mūsu pirmsskolas bērniņi sagatavoja jautru deju „Labs garastāvoklis”, teātra pulciņa dalībnieki skolotājas G.Žugunovas vadībā iepriecināja visus ar muzikālo uzvedumu „Meža skola”. Bērni parādīja savus talantus un tad skolas direktore Olga Miseviča apbalvoja skolēnus par sasniegumiem olimpiādēs, mācībās, konkursos, sporta sacensībās. Noslēdzās pasākums ar skolas himnas kopējo dziedāšanu.
Un, beidzot, pienāca jūnijs – mēnesis ne tikai ar reibinošo ceriņu un jasmīnu smaržu, putnu dziesmām, bet arī ar prieku izlaidumu laikā, jaunu izvēļu un izaicinājumu laiku 9. un 12. klašu absolventiem.
Sveikt absolventus šajā dienā atnāca ģimenes locekļi, draugi, skolasbiedri un viesi. Uzmundrinošus apsveikuma vārdus skolas beidzējiem izteica skolas direktore Olga Miseviča, klases audzinātājas Valentīna Beļajeva (12.kl.) un Ļuda Ščemeļova (9.kl.) un absolventu vecāki. Ar pateicības vārdiem uzstājās arī mūsu absolventi, kuri izteica pateicību skolas kolektīvam .


Absolventi saņēma pateicības par labām sekmēm, aktīvu iesaistīšanos ārpusskolas pasākumos, piedalīšanos olimpiādēs un sporta aktivitātēs. Par iesaistīšanos skolas dzīvē un sadarbību pateicības tiek izteiktas arī absolventu vecākiem.

Dārgie absolventi, esiet vērīgi, modri, gudri, nekad nevienam neļaujiet nozagt sev spārnus, lidojiet tālu un augstu! Lai piepildās jūsu sapņi un cerības, lai izdodas sasniegt visu, kas iecerēts!

Tiskādu vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova