Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Jaunais 2018./2019. mācību gads Tiskādu vidusskolā

 

Ir maza Latvija,

 

Ij tad, kad viena.

 

Priekš divām Latvijām mums zemes trūkst.

 

Kā bērns no vienas mātes dzimst, ne divām,

 

Tā mums ir tikai viena māte Latvija.

 

/Rainis/

 

Mūsu Latvija! Nekur nav tik zili ezeri un upes, tik krāsainas ziedu pļavas un tik savāds klusums.Latvija mums ir pati dārgākā vieta pasaulē – tā ir mūsu dzimtene.

 

Šajā gadā Latvija svinēs savu 100 gadu jubileju. Un mēs visi uzsākam 2018./2019. mācību gadu Latvijas jubilejas gadā, savus labos darbus un gaišās domas veltot mūsu mīļajai tēvzemei.

 

 

Skolotāji, skolēni un vecāki, visi ir pārpildīti ar jaunām iecerēm un cerībām.

 

No 2018.gada 1.septembra Tiskādu vidusskolas struktūrvienība Kruķu pamatskola ir reorganizēta par Kruķu sākumskolu un īstenos Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klases) programmu.

 

Mūsu skolu ēku telpas un apkārtne kļūst arvien skaistākās un sakoptākas. Pateicoties Silmalas pagasta pārvaldes atbalstam, skolu darbiniekiem, Silmalas pagasta pārvaldes darbiniekiem un skolēnu vecākiem, Tiskādu vidusskolas un struktūrvienības Kruķu sākumskolas teritorijas ir sakoptas un estētiskas. Tiskādu vidusskolas ēkā mācību gada sākumam ir izremontēti bioloģijas, 1.klases un angļu valodas kabineti, iegādātas jaunas mēbeles un mācību līdzekļi, papildināts sporta inventārs un skolas ēdnīcas inventārs. Pie skolas centrālās ieejas uzstādīti karogu turētāji ar Latvijas, Latgales reģiona, Rēzeknes novada un Eiropas Savienības karogiem. Vides aizsardzības fonda projekta ietvaros skolas pagalmā ir izveidota jauna un skaista ziemciešu dobe, turpināsies arī darbs bruģa uzklāšanā skolas pagalmā, pie skolas tiks ierīkoti parka soliņi.

 

Tiskādu vidusskolas struktūrvienībā Kruķu sākumskolas ēkā nomainītas visas durvis, veikts kosmētiskais remonts, iegādāti visi nepieciešamie mācību līdzekļi.

 

Šis mācību gads būs ļoti aktīvs, radošs, ar pasākumiem, projektiem un aktivitātēm piepildīts.

 

2018. gadā skola svinēs savu 150 gadu jubileju. Skolas jubileju mēs svinēsim 3.novembrī kopā ar skolas tagadējo kolektīvu, iepriekšējo gadu skolas pedagogiem un darbiniekiem, ar visiem skolas absolventiem un citiem viesiem.

 

Daudz iespēju atveras vidusskolēniem. Viņiem ir iespēja piedalīties projektā „Esi līderis!”, kurā apgūs uzņēmējdarbības pamatus, lietišķo etiķeti, menedžmentu, mārketingu, grāmatvedību, likumdošanu, lietvedību. Vidusskolēniem atkal būs iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības „Traktora mācība”, kur viņi apgūs traktora vadīšanas pamatus.

 

Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības atbalstam, vidusskolēniem, kuriem līdz 2019.gada 31. augustam paliks 18 gadi, ir iespēja mācīties un iegūt B kategorijas vadītāja apliecības.

 

Šajā mācību gadā turpināsies baseina apmeklējums otrās, piektās un sestās klases skolēniem, kur viņi varēs iemācīties peldēt vai pilnveidos savas prasmes. Jau ceturto gadu sākumskolas skolēni apgūs galda tenisa spēles iemaņas, nodarbojoties sporta skolas sekcijā trenera Bruno Losāna vadībā.

 

Tiskādu vidusskolā strādās šādi interešu izglītības pulciņi – „Vokālais un instrumentālais ansamblis” (Irīna Ščerbakova), „Teātris un leļļu teātris”(Gaļina Žugunova un Ļuda Ščemeļova), „Sporta spēles” (Aivars Šutka un Aleksandrs Mironovs), „Vizuālā māksla” (Aleksandra Kadakovska), „Brīnumkrāsas” (Marija Borisovska),„Izdzīvošanas skola” (Aleksandrs Mironovs), „Latviešu tautas dejas” (Lilita Čulkova). Darbosies arī jauns pulciņš „Koriģējošā vingrošana ar mākslas vingrošanas elementiem”, kuru vadīs skolotājs Aleksandrs Mironovs.Nodarbojoties šajā pulciņā, skolēniem uzlabosies stāja, veselības stāvoklis un viņi apgūs vairākus mākslas vingrošanas elementus.  

 

Tiskādu vidusskolas struktūrvienībā Kruķu sākumskolā skolēniem ir iespēja nodarboties šādos interešu izglītības pulciņos – „Mūsdienu dejas” (Dzintra Smirnova), „Tehniskā modelēšana”, „Jautrā skatuve”, „Mūzikas instrumentu spēlētājs”, „Vokālais ansamblis” (Alla Ivanova), „Sporta spēles”, „Izdzīvošanas skola” un „Koriģējošā vingrošana ar mākslas vingrošanas elementiem” (Aleksandrs Mironovs).

 

1.-4. klases skolēniem ir nodrošināta iespēja pēc mācību stundām nodarboties pagarinātās darba dienas grupā. Visiem skolēniem ir pieejama skolas bibliotēka. Skolā strādās skolotājs logopēds un speciālais pedagogs.

 

Skola turpinās īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001.Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā, praktiskās nodarbības dabaszinībās „KasKurKadis meklē atbildes”, praktiskās nodarbības „Nezināmais par zināmo”, praktiskās nodarbības latviešu valodā „Sarunu klubiņš”, starpdisciplinārās praktiskās nodarbības „Vēsturiskais teātris”, debašu klubs „Sokrāts” (angļu valodā), mācību vizītes uz Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas ķīmijas laboratoriju, mācību vizīte uz augsto tehnoloģiju uzņēmumu „AHHAA” un Ledus laikmeta centru, starpdisciplinārā radošo darbnīcu diena „Nāc, meklē, piedalies!”, radošās darbnīcas – vitrāža „Fantāziju pasaule”, radošās darbnīcas „Eko mode”, interešu izglītības programma „LEGO pasaule”, interešu izglītības programma „3D modelēšana”. Sākumskolā strādās pedagoga palīgs.

 

10.-12.klašu skolēniem tiek piedāvātas šādas individuālās nodarbības: matemātika, franču valoda, vācu valoda, veselības mācība, Ekoskola, dalība projektā „Esi līderis!”, traktora vadītāju apmācība, „Erudīts”.

 

2018./2019.mācību gadā skola turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Skolā strādās karjeras izglītības speciālists un skolēniem tiks organizēti dažādi karjeras izglītības pasākumi.

 

Šajā mācību gadā skola īstenos vēl šādus projektus:

 

1. Valsts projektu, kurš veltīts Latvijas simtgadei „Latvijas skolas soma”, kura mērķis ir dāvāt iespēju visiem Latvijas bērniem un jauniešiem regulāri iepazīties ar profesionālās mākslas un kultūras klasiskajām vērtībām un laikmetīgajām izpausmēm, papildinot zināšanas un veidojot izpratni par norisēm arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras, kultūras mantojuma un kinematogrāfijas jomās. Skolēni varēs bez maksas apmeklēt vairākus koncertus, pasākumus, muzejus, izstādes, arhitektūras objektus, kultūras pieminekļus u.c.

 

2. Eiropas Savienības fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir sniegt skolēniem individuālo konsultatīvo atbalstu mācību priekšmetu apgūšanā.

 

3. No 2018.gada 01.septembra līdz 2020.gada 30.jūnijam skolā īstenos Eirpoas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektu Nr. 2018-1-RO01-KA229-049091_2 „Zwischen den Kulturen”. Projekta laikā skolēni pilnveidos vācu valodas zināšanas, sadarbosies ar Polijas, Čehijas, Rumānijas, Bulgārijas un Turcijas skolām, iegūs zināšanas un priekšstatus par dažādu valstu kultūrām un tradīcijām.

 

Mācību gads sola būt interesants, bagāts, ar jaunām iecerēm un atklājumiem pilns.

 

Gribam novēlēt visiem šajā mācību gadā veselību, izturību, veiksmi, panākumus, prieku, cerību un mērķu sasniegšanu!

 

Tiskādu vidusskolas administrācija