Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2018./2019. mācību gadā Tiskādu vidusskolā tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) jeb “Pumpurs”.

Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus izglītojamiem no 5. līdz 12.klasei. 2018./2019. mācību gada 1. semestrī projektā tika iesaistīti 9 skolēni un 2. semestrī tika iesaistīti 13 skolēni. Skolēni saņēma individuālās konsultācijas angļu valodā, latviešu valodā un matemātikā. Projektā iesaistītie pedagogi uzklausīja skolēnus, rosināja interesi par mācībām, palīdzēja skolēniem nostiprināt mācību stundās iegūtās zināšanas, kopā ar skolēniem atkārtoja agrāk mācīto, pilnveidoja skolēnu dažādas prasmes. Pedagogi sadarbojās ar klases audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem, sekoja līdzi skolēnu atzīmēm. Piedalīšanās projektā ir pozitīvi ietekmējusi skolēnu mācību sasniegumus un skolēnu attieksmi pret mācību procesu. Lielākā daļa skolēnu uzlaboja savas sekmes, bet dažiem skolēniem ir jāturpina piedalīties projektā, lai sasniegtu labākus rezultātus mācībās.
Projekta koordinatore Tiskādu vidusskolā Jelizaveta Ščemeļova