Developed in conjunction with Ext-Joom.com

VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA PROJEKTS „DABAS IZZIŅAS TAKA PIE TISKĀDU VIDUSSKOLAS” 2016./2017.m.g.

 

   No 2015. gada 25. aprīļa līdz 30. oktobrim Tiskādu vidusskolā tika īstenots vides aizsardzības fonda atbalstītais projekts „Dabas izziņas taka”. Projekta realizācijai tika piešķirts 2000,00 EUR, tā mērķis bija sakopt un labiekārtot skolas īpašumā esošo meža teritoriju, radīt labvēlīgus apstākļus mācību procesam un atpūtai, izveidojot dabas taku ar vietu āra nodarbībām, veicināt skolēnu ekoloģisko audzināšanu.

Projekta realizācijas gaitā tika iztīrīta skolas meža un parka teritorija, izveidota dabas izziņas taka ap 600 metru garumā. Dabas takā tika uzstādīti tematiskie informācijas stendi – dabas takas plāns, informācija par to, kādi putni, augi, zīdītāji, rāpuļi, kukaiņi, sēnes, koki šeit sastopami. Projekta realizācijā piedalījās Tiskādu vidusskolas skolēni un viņu vecāki, skolotāji, skolas tehniskie darbinieki un vietējie iedzīvotāji. Katrai klasei dabas takā ir sava teritorija, kurā skolēni kopīgi ar klases audzinātājiem realizē savas radošās idejas un cenšas uzturēt teritoriju kārtībā. Skolas tehniskie darbinieki un vecāki izgatavoja interesantas koka skulptūras, putnu būrīšus, laipiņu u.c. Pie skolas ir uzcelta koka lapene ar koka soliņiem. Tagad ir vieta āra nodarbībām, vieta atpūtai, brīvā laika pavadīšanai un radošumam.

Visas projekta aktivitātes veicināja skolēnu radošo domāšanu, atbildību par vides aizsardzību, kā arī tika veicināta skolas un vecāku sadarbība.

Olga Miseviča
Tiskādu vidusskolas direktore