Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2011./2012.-2013./2014.m.g.

 

ATTĪSTĪBAS PLĀNS

 

2011./2012.-2013./2014.m.g.

papildināts.

 

 

Vispārējs skolas raksturojums

         Skola atrodas Parka ielā 4, Ružinas ciemā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā. Tālrunis 4646124, e-pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. No 2009.gada 1.septembra Tiskādu vidusskolai ir struktūrvienība Kruķu pamatskola. Kruķu pamatskola atrodas Miera ielā 9, Kruķu ciemā , Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā. Attālums no Tiskādu vidusskolas līdz struktūrvienībai Kruķu pamatskolai ir 8 kilometri.

            Tiskādu vidusskola ir Rēzeknes novada  pastarpinātās pārvaldes iestāde.

            Skolā mācās skolēni no sekojošiem novadiem: no Rēzeknes novada –227 skolēni, Viļānu novada – 30 skolēni , Preiļu novada – 1 skolēns , Rēzeknes pilsētas – 1 skolēns .

          Skolā strādā 33 pedagogi: Tiskādu vidusskolā – 22 pedagogi, Tiskādu vidusskolas struktūrvienībā Kruķu pamatskolā – 11 pedagogi.

          Tiskādu vidusskolā strādā 14 tehniskie darbinieki. Tiskādu vidusskolas struktūrvienībā Kruķu pamatskolā 9 tehniskie darbinieki.

          Skolu finansē Rēzeknes novada pašvaldība. Finansu izlietojums notiek atbilstoši skolas prioritātēm un mācību priekšmetu vajadzībām.

 

Informācija par izglītības iestādē 2010./2011.mācību gadā īstenotajām izglītības programmām (IP)

 

Pamatizglītības mazākumtautību programma; kods 21011121; licences Nr.V-975; 18.12.2009.; skolēnu skaits – 210.

 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem; kods 21015821; licences Nr.V-1013; skolēnu skaits – 5.

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma; kods 31011021; licences Nr.8876; 26.05.2009.; skolēnu skaits – 49.

 

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma; kods 01011121; licences Nr.V-957; 18.12.2009.; izglītojamo skaits – 25.

Tiskādu vidusskolas izglītojamo skaita prognoze

Gads

1.kl.

2.kl.

3kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

10.kl.

11.kl.

12.kl.

Kopā

2011.

9

19

11

15

13

17

21

17

22

13

16

18

191

2012.

16

9

19

11

15

13

17

21

17

20

13

16

187

2013.

15

16

9

19

11

15

13

17

21

15

20

13

184

2014.

18

15

16

9

19

11

15

13

17

19

15

20

187

2015.

10

18

15

16

9

19

11

15

13

15

19

15

175

2016.

8

10

18

15

16

9

19

11

15

13

15

19

168

2017.

9

8

10

18

15

16

9

19

11

15

13

15

158

Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu pamatskolas izglītojamo skaita prognoze pa klasēm.

Gads

1.kl.

2.kl.

3kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

Kopā

2011.

2

10

8

9

8

8

5

4

5

59

2012.

2

2

10

8

9

8

8

5

4

56

2013.

8

2

2

10

8

9

8

8

5

60

2014.

8

8

2

2

10

8

9

8

8

63

2015.

5

8

8

2

2

10

8

9

8

60

2016.

4

5

8

8

2

2

10

8

9

56

2017.

4

4

5

8

8

2

2

10

8

51

 

 

Pedagogu kvalifikācija

Skolā strādā 33 pedagoģiskie darbinieki. Skolas vadību nodrošina direktors, struktūrvienības vadītājs, direktora vietnieks mācību darbā, 2 direktora vietnieki audzināšanas darbā. 16 pedagogiem ir iegūtas 2 un vairāk augstākās pedagoģiskās izglītības. Pedagogi pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos: priekšmeta mācīšanas metodikā, pedagoģijā, audzināšanas jautājumos.

 

Darbinieki

Kopā

Ar vidējo, ar vidējo  pedagoģisko izglītību

No tiem iegūst augst. ped. izglītību

Ar augstāko pedagoģisko

izglītību

t.sk. pedagogi maģistri

Pedagoģiskie darbinieki

33

2

2

31

1

Pamatdarbā

30

2

2

28

1

Izgl.iest.vadītājs, vad.vietnieki, struktūrvienības vadītājs

5

 

 

5

 

Skolotāji

29

1

1

28

1

No tiem 1.-4.kl.

8

 

 

8

 

5.-6.klases

7

1

1

6

 

7.-9.klases

8

 

 

8

1

10.-12.klases

6

 

 

6

 

Pirmsskolas skolotāji

4

1

1

3

 

 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc vecuma

Pedagogu vidējais vecums ir 41 gads.

 

Darbinieki

Kopā

24 gadi un jaun

āki

25 – 29 gadi

30 -34 gadi

35 – 39 gadi

40 -44 gadi

45-49 gadi

50-54 gadi

55-59 gadi

60-64 gadi

65 gadi un vecāki

Pedagoģiskie darbinieki

33

 

2

7

6

9

3

2

3

1

 

Izgl.iest.vadītājs, vad.vietnieki, struktūrvienības vadītājs

5

 

 

 

2

1

 

1

1

 

 

Skolotāji

29

 

2

5

5

9

3

1

3

1

 

No tiem 1.-4.kl.

8

 

1

1

1

4

 

 

1

 

 

5.-6.klases

7

 

 

2

1

2

1

1

 

 

 

7.-9.klases

8

 

1

1

1

2

2

 

1

 

 

10.-12.klases

6

 

 

1

2

1

 

 

1

1

 

Pirmsskolas skolotāji

4

 

 

2

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam:

Darbinieki

līdz 5 gadiem

5 – 10 g.

10 – 20 g.

20 – 30 g.

vīrs 30 gadiem

Pedagoģiskie darbinieki

1

7

8

11

6

Izgl.iest.vadītājs, vad.vietnieki, struktūrvienības vadītājs

 

 

2

1

2

Skolotāji

 

6

6

11

6

No tiem 1.-4.kl.

 

1

1

5

1

5.-6.klases

 

2

 

3

2

7.-9.klases

 

2

2

3

1

10.-12.klases

 

1

3

 

2

Pirmsskolas skolotāji

1

1

2

 

 

 

Sociālās vides raksturojums

Skolās mācās bērni lielākā mērā no maznodrošinātām ģimenēm.

Bezdarba līmenis Silmalas pagastā – 30%.

Skolēnu sadalījums pēc ģimenes stāvokļa:

 

Tiskādu vidusskolā

Struktūrvienībā Kruķu pamatskolā

Kopējais ģimeņu skaits skolā

143

44

Skolēni pusdieno skolā

95%

100%

Atbrīvoti no maksas par pusdienām

-

2%

Pilnas ģimenes

58%

68%

Nepilnas ģimenes

42%

32%

Daudzbērnu ģimenes

10%

25%

Bērni dzīvo ar māti

17%

18%

Bērni dzīvo ar tēvu

1%

9%

Bāreņi un aizbildniecībā

6%

11%

Bērni dzīvo ar māti un patēvu

4%

5%

Bērni dzīvo ar tēvu un pamati

-

-

Bērni dzīvo ar vecvecākiem

2%

5%

Bērni dzīvo ar tanti

-

-

Bērni dzīvo ar māsu

1%

-

Dzīvo Tiskādu internāta pamatskolā

1%

-

Ģimenes, kur viens no vecākiem ir bezdarbnieks

29%

43%

Ģimenes, kur abi vecāki ir bezdarbnieki

20%

23%

Ģimenes, kur viens no vecākiem strādā ārzemēs

5%

5%

Ģimenes, kur abi vecāki strādā ārzemēs

1%

-

 

 

 

 

 

 

Labvēlīgas fiziskās vides nodrošinājums

Tiskādu vidusskolai labvēlīgs ģeogrāfisks stāvoklis, skola atrodas Ružinas ciema centrā, no tālākiem sādžām nodrošināta skolēnu pievešana ar novada autobusiem. Gleznaina daba, sakopta skolas apkārtne, laba sporta bāze. Skolā iekārtotas visas labierīcības higiēnas normu ievērošanai, tehniski labi aprīkota virtuve un estētiski noformēta ēdnīca, kā pamats kvalitatīvas ēdināšanas nodrošināšanai. Skolā noformēti un aprīkoti ar nepieciešamo 16 mācību kabineti.

Kruķu pamatskolai ir visas nepieciešamās telpas mācību un ārpusklases darbam. Tāsatbilst higiēniskajām prasībām, ir labā stāvoklī, skolas apkārtējā vide ir droša un labiekārtota. Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota un apzaļumota, tīra un kārtīga.

 

Skolu piedāvātās interešu izglītības programmas:

Tiskādu vidusskolā:

vokālais ansamblis, jautrās skaņas, instrumentālais ansamblis, volejbols, sporta spēles, noformēšanas studija.

Struktūrvienībā Kruķu pamatskolā:

mūzikas instrumentu spēlētāji, dramatiskais pulciņš angļu valodā, „Jautrā skatuve”, vokālais ansamblis, sporta spēles.

 

Psiholoģiskās vides nodrošinājums: logopēda, speciālā skolotāja palīdzība. Pedagogu profesionalitāte, 10 interešu programmu piedāvājums, sadarbība ar bērnu vecākiem un aizbildņiem, bērnu namu, plašs ārpusstundu pasākumu un sporta nodarbību klāsts, savstarpēja sadarbība. Cieša sadarbība ar Silmalas pagasta Ružinas doktorātu un Kruķu  feldšeru vecmāšu punktu.

 

Budžeta nodrošinājums.

Skolas budžetu veido IZM piešķirta mērķdotācija un Rēzeknes novada pašvaldības finansējums. Tiskādu vidusskolas darba uzturēšanai gada budžets 2010.gadā bija 93186,00Ls. Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu pamatskolas darba uzturēšanai 2010.gada budžets bija 55804,00 Ls. Pedagogu darba apmaksai 2010.gadā bija 154337,96 Ls.

 

Skolu īpašie piedāvājumi:

1.      Kvalitatīvs pedagogu kolektīvs;

2.      Sakārtota, estētiski noformēta, mērķtiecīgi veidota skolas vide.

3.      Atbalsta personāls: speciālais pedagogs, logopēds.

4.      Vecāku atvērtās durvju dienas.

5.      Nodrošinājums ar transportu.

6.      Skolotāju pieredzes nodošana citiem kolēģiem.

 

Skolas tradīcijas:

Zinību diena, Miķeļdienas gadatirgus, Skolotāju diena, 10.klases „uzņemšana vidusskolā”, Lāčplēša diena, Latvijas Republikas proklamēšanas svētki, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Mātes diena, Pēdējais zvans, skolas svētki „Mēs kļuvām par gadu vecāki”.

 

 

Skolas darbības pamatmērķis

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu tā, lai nodrošinātu Noteikumos par valsts vidējās izglītības standartu un Noteikumos par valsts pamatizglītības standartu pamatizglītības un vidējās izglītības mērķu sasniegšanu.

 

Iepriekš izvirzīto prioritāšu izpildes analīze

 

Skolas darbības joma

Darbības prioritāte

Sasniegtais

1. Mācību saturs

Jauno mācību programmu pamatskolā apguve, to īstenošana un mācību procesa organizācija

1. Ieviesti jaunie pamatizglītības standarti;

2. Skolā ir vienotas prasības tematisko plānu izstrādei;

3. Skolotāju izstrādātie tematiskie plāni, mācību metodes un izmantojamā mācību literatūra tiek apspriesti metodiskajās komisijās;

4. Notiek priekšmetu skolotāju savstarpēja mācību stundu vērošana, analīze un pozitīvās pieredzes apmaiņa

2. Mācīšana un mācīšanās

 

1.Izglītības kvalitātes dabaszinātnēs visās izglītības pakāpēs uzlabošana

2. Vērtēšanas metodes un vērtējuma kvalitātes uzlabošana

3. Sistēmas izstrādāšana, kādā skolotāji vecākiem varētu sniegt individuālās konsultācijas par bērnu sniegumu

1. Skolēni un vecāki informēti par vienotu skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu

2. Ir izstrādātas vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai

3. Ikdienas mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri

4. Vērtējot skolēnu darbu, skolotāji ņem vērā skolēnu pašvērtējumu.

5. Skola ir izstrādāta sistēma, kādā skolotāji vecākiem varētu sniegt individuālās konsultācijas par bērnu sniegumu

3. Skolēnu sasniegumi

 

1. Skolēnu sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā

2. Skolēnu sasniegumu matemātikā, fizikā, ķīmijā paaugstināšana

3. Skolēnu sasniegumu ģeogrāfijā, dabaszinībās, bioloģijā paaugstināšana

1. Regulāri notiek skolēnu mācību sasniegumu uzskaite un analīze

2. Skolotāji apmeklē tālākizglītības kursus ar mērķi – uzzināt jaunāko mācību tehnoloģiju un metožu izmantošanu skolēnu prasmju un iemaņu veidošanai

3. Notiek atklātas stundas

4. Notiek skolēnu izaugsmes dinamikas veikšana matemātikā, ķīmijā, fizikā, ģeogrāfijā, dabaszinībās un bioloģijā

5. Ir izstrādāta pārbaudes darbu struktūra

6. Iegādāti nepieciešamākie materiāltehniskie līdzekļi bioloģijas un ģeogrāfijas kabinetam.

4. Atbalsts skolēniem

 

1.Vispusīga atbalsta skolēniem nodrošināšana uz pozitīvām dzīves vērtībām saistītu mācīšanās un pilnveidošanas procesu

2. Skolēnu karjeras izvēlei atbalsts

3. Skolēnu veselības aprūpes uzlabošana

1. Skolā tiek plānots darbs ar problēmu bērniem

2. Skolā tiek veikts skolēnu adaptācijas darbs

3. Skolā tiek organizēts atbalsts skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās

4. Skolā ir atbalsta personāls – speciālais pedagogs, logopēds

5. Skola ir nepieciešama informācija par bērnu veselības stāvokli

6. Skolā ir nepieciešamie medikamenti un materiāli

7. Skolā tiek veikti pasākumi veselīga dzīvesveida popularizēšanā

8. Cieša sadarbība ar Ružinas doktorātu un Kruķu vecmāšu feldšeru punktu

9.Skolas bibliotēkās  ir izveidota datu bāze par karjeras izvēles iespējām

10. Daudzi skolotāji apmeklēja kursus par karjeras izvēles plānošanu skolā

11. Skolotāji sniedz konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem par tālākizglītības programmu izvēli.

5. Skolas vide

 

1. Skolas vides uzlabošana, skolas mācību telpu un skolas apkārtnes labiekārtošana

2. Skolas bibliotēkas, skolotāju istabas un garderobes jauniekārtošana

3. Papildus mācību klases iekārtošana uz ķīmijas kabineta pamata;

 

1. Skolas telpas un teritorija skolēniem, pedagogiem un skolas darbiniekiem ir drošas;

2. Skolas tuvumā izvietoti satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas zīmes

3. Daudzos mācību kabinetos ir jaunās mēbeles

4. Tiskādu vidusskolas ēkā iekārtota jauna klases telpa uz ķīmijas kabineta sadalīšanas rēķina

5. Veikta renovācija sportā ģērbtuvēs un dušu telpās

6. Veikts remonts struktūrvienības Kruķu pamatskolas sportā zālē

6. Notiek pastāvīga uzraudzība rotaļu un sporta laukumu aprīkojumam.

 

6. Resursi

Skolas materiāli tehniskās bāzes papildināšana un atjaunošana mācību priekšmetu standartu izpildes nodrošināšanai:

1. Skolas bibliotēkas, skolotāju istabas un garderobes jauniekārtošana;

2. Papildus mācību mājturības kabineta renovācija, klases iekārtošana uz ķīmijas kabineta pamata;

3. Skolotāju veicināšana piedalīties radošo darbu skatēs un projektu darbā;

4. „Zaļās klases iekārtošana”

1. Iegādāti nepieciešamākie mācību līdzekļi bioloģijas, ķīmijas un fizikas kabinetam

2. Iegādāti nepieciešamākie mācību līdzekļi mājturības un sporta nodarbībām

3. Iekārtota jauna klases telpa uz ķīmijas kabineta sadalīšanas rēķina.

4. Paplašināta garderobes telpa

5. Iegādātas mēbeles garderobei, skolotāju istabai, bibliotēkai, daudziem mācību kabinetiem.

 

7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

1. MK darba kvalitātes pilnveidošana

2. Skolas darba kvalitātes vērtēšanas veikšana.

1. Ir izstrādāts MK reglaments

2. MK vadītājiem ir visa nepieciešama dokumentācija

3. Ir veikta skolas darba vispārīga izvērtēšana

 

Pamatjomu informācijas iegūšanas metodes

 

Izglītojamo, pedagogu un vecāku anketēšana.

Mācību stundu vērošana un analīze.

Notika sekojošo dokumentu un materiālu izpēte un analīze:

-         skolas nolikums;

-         izglītības programmas;

-         mācību priekšmetu programmas;

-         skolotāju tematiskie plāni;

-         skolas iekšējo darbu reglamentējošie dokumenti;

-         mācību plāni;

-         stundu saraksti;

-         klašu žurnāli;

-         darba plāns 2009./2010.m.g.;

-         skolas attīstības plāns;

-         pedagoģisko darbinieku tarifikācija;

-         skolēnu burtnīcas un dienasgrāmatas;

-         skolēnu kavējumu uzskaites un analīzes materiāli;

-         kontroles un uzraudzības dienestu atzinumi un akti;

-         skolas padomes sēžu protokoli;

-         pedagoģiskās padomes sēžu protokoli;

-         apspriežu pie skolas vadības protokoli;

-         budžeta tāme;

-         personālā darba grafiki;

-         individuālo un interešu izglītības žurnāli;

-         metodisko komisiju darba plāni un sanāksmju protokoli;

-         skolotāju personas lietas;

-         skolotāju tālākizglītības plāns;

-         materiāli par konkursiem, olimpiādēm un sacensībām;

-         materiāli par informācijas apmaiņu ar vecākiem;

-         dokumenti par bērnu skaitu Silmalas pagastā.

-        

Skolas darba stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības

 

Skolas darbības joma

Skolas darba stiprās puses

Tālākā attīstības vajadzības

1. Mācību  saturs

1. Skolotāji labi pārzina mācību

priekšmetu standartus.

2. Katram mācību priekšmetam katrā klasē ir izstrādāti tematiskie plāni, kuri atbilst mācību priekšmetu programmām.

 

 

1. Jauno vidējās izglītības mācību

    priekšmetu standartu prasību īstenošana.

 

2. Mācīšana un mācīšanās

 

1. Skolotāju un skolēnu labvēlīgs

dialogs.

2. Skolēni uzrāda labus sasniegumus

sportā, piedalās gan skolas, gan

novada un reģiona sporta sacensībās un iegūst godalgotas vietas.

3. Sistemātisks darbs ar skolēnu

vecākiem.

1.Efektīvu mācību metožu izmantošana,

   nodrošinot skolotāja un skolēna sadarbību

   mācību procesā.

3. Skolēnu sasniegumi

 

1. Skolēnu rezultātu valsts pārbaudes darbos uzskaite un analīze.                                          2. Skolēnu rezultātu valsts pārbaudes darbos salīdzinošas analīzes veikšana ar novada un valsts rezultātiem.                         3. Skolotāji prot analizēt un prognozēt skolēnu mācību sasniegumus.                                4. Skolā tiek sistemātiski un mērķtiecīgi apkopota informācija par katra skolēna mācību sasniegumiem, veidojot skolēnu izaugsmes datu bāzi.

 

 

1. Skolēnu sasniegumu uzlabošana ikdienas

    darbā valodas mācību priekšmetos.

4. Atbalsts skolēniem

 

1. Dažādu pasākumu organizācija skolēnu drošības nodrošināšanai skolā.

2. Laba sadarbība ar vecākiem.

 

1. Skolas karjeras programmas izstrādāšana.

5. Skolas vide

 

1. Skolas telpas ir funkcionālas.

2. Skola ir bagāta ar tradīcijām.

 

 

 

1. Renovācijas darbu veikšana.

2. Skolēnu iniciatīvas, atbildības un

    lepnuma par savu skolu attīstīšana,

    skolēnu uzvedības un disciplīnas

    uzlabošana.

 

6. Resursi

1. Skolotāji un izglītojamie aktīvi izmanto skolā esošos materiāli tehniskos resursus.                         2. Skolotāji regulāri apmeklē kursus, piedalās tālākizglītības programmās.                                                      3. Skolā ir sistematizēta informācija par katra skolotāja tālākizglītību.

1. Materiāli tehniskās bāzes papildināšana

    un atjaunošana dabaszinību mācību

    priekšmetu standartu izpildes

    nodrošināšanai.

7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

1. Laba sadarbība ar skolas dibinātāju.

2. Skolā ir visa darbību reglamentējošā dokumentācija.

3. Vadība kopā ar mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītājiem izvērtē skolotāju un skolas darbu.

1. Skolas darba demokrātiskā un pilnvērtīga

    izvērtēšana.

 

Tiskādu vidusskolas attīstības prioritātes

2011./2012.m.g. – 2013./2014.m.g.

 

Pamatjoma

2011./2012.

2012./2013.

2013./2014.

MACĪBU SATURS

Jauno vidējās izglītības mācību priekšmetu standartu prasību īstenošana.

 

 

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS

 

 

Efektīvu mācību metožu izmantošana, nodrošinot skolotāja un skolēna sadarbību mācību procesā.

IZGLĪTOJAMO

SASNIEGUMI

 

Skolēnu sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā valodas mācību priekšmetos

ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM

 

Skolas karjeras programmas izstrādāšana

 

SKOLAS VIDE

Renovācijas darbu veikšana

 

Skolēnu iniciatīvas, atbildības un lepnuma par savu skolu attīstīšana un skolēnu uzvedības un disciplīnas uzlabošana

 

RESURSI

 

 

Materiāli tehniskās bāzes papildināšana un atjaunošana dabaszinību mācību priekšmetu standartu izpildes nodrošināšanai

SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVA-LITĀTES NODROŠINĀŠANA

 

 

Skolas darba demokrātiskā un pilnvērtīga izvērtēšana