Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tiskādu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes darba plāns 2018./2019. mācību gadam

 

Pašpārvaldes mērķis panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas, mācību un sabiedriskās dzīves organizēšanā, kā arī skolēnu iniciatīvas, organizatorisko prasmju un sabiedrības prasmju veidošanā.

Galvenie uzdevumi:

 1. Sniegt atbalstu un palīdzēt iekļauties Tiskādu vidusskolas vidē jaunpienākušajiem skolēniem.
 2. Aktīvi iesaistīties ārpusstundu pasākumos.
 3. Rosināt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu, motivējot izkopt spējas, prasmes, talantus un radošo pašizpausmi.
  1. Pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar administrāciju un pedagogiem, sadarboties ar administrāciju un pedagogiem, lai realizētu konkrētas idejas un priekšlikumus, kas veicinātu skolas sabiedriskās dzīves efektivitāti
 4. Apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves veidošanā
 5. Sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm, novada pašvaldības un sabiedriskajām organizācijām
 6. Veicināt skolas popularitāti
 7. Pilnveidot un uzlabot skolēnu līdzpārvaldes darbu atbilstoši mūsdienu prasībām.
 8. Skolēnu problēmu apzināšana un risināšana.
 9. Svarīgu lēmumu pieņemšana kopā ar skolas administrāciju.
 10. Pieredzes apmaiņa.
 11. Skolas un skolēnu pašpārvaldes tradīciju kopšana.

Galvenie darbības virzieni:


Tiskādu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes darba plāns

Sanāksmes

datums

Aktualitātes

Atbildīgais

05.09.2018.

Pašpārvaldes jaunā sastāva ievēlēšana.

Darba plāna apspriešana.

Skolas iekšējās kārtības noteikumu aktualizācija.

Pasākuma „Tēva diena” organizēšanas jautājumi

I.Ščerbakova

25.09.2018.

Drošības nedēļas norise skolā (atstarotāju pārbaude).

Pašpārvaldes dienas organizēšana skolā.

Skolēnu pašpārvaldes akcijas "100 labi vārdi Latvijai" organizēšanas jautājumi.

I.Ščerbakova

D.Filatovs

V.Klimova

08.10.2018.

Pasākuma “ 10.klases skolēnu iesvētīšana vidusskolēnos” organizēšanas jautājumi.

SP seminārs Rēzeknes novadā.

Labdarības akcijas organizēšanas jautājumi.

Skolas jubilejas svinēšanas organizēšanas jautājumi.

D.Filatovs

V.Ņemņaseva

N.Mazure

V.Klimova

05.11.2018.

Latvijas simtgadei veltīto pasākumu norise skolā.

SP stenda noformēšana Latvijas 100-gadei.

Erudīcijas spēles „Es mīlu tevi, Latvija” organizēšanas jautājumi.

D.Filatovs

N.Mazure

11.,12.kl.

03.12.2018.

Ziemassvētku pasākumu organizēšana.

Jaungada diskotēkas organizēšana.

D.Filatovs

V.Ņemņaseva

14.01.2019.

Skolas iekšējās kārtības noteikumu aktualizēšana.

Absolventu tikšanās vakara organizēšanas jautājumi

D.Filatovs

V.Ņemņaseva

04.02.2019.

Sv.Valentīna dienas pasākuma organizēšanas plānošana.

Ideju projektiem (Jaunatnes inventāra iegādes projekts) apspriešana

D.Filatovs

V.Klimova

A.Komlajeva

18.03.2019.

Akcijas „Dažādu stilu nedēļa” organizēšanas jautājumi

Pavasara balles organizēšanas jautājumi

D.Filatovs

08.04.2019.

Lieldienu rotaļu sākumskolai organizēšanas jautājumi. Informācija 9.-11. klašu skolēniem par projektu Jauniešu darba prakses vasaras periodam”

Projekta nedēļas “Es savai skolai, es savai   Latvijai” organizēšanas plānošana.

D.Filatovs

V.Klimova

I.Ščerbakova

29.04.2019.

Mitiņš, veltīts Eiropas dienai un 2.Pasaules kara upuru piemiņas dienai – organizēšana un vadīšana.

Koncerta „Mātes dienai” plānošana un organizēšana.

D.Filatovs

V.Klimova

20.05.2019.

Piedalīšanās skolas teritorijas apzaļumošanā.

2018./2019. mācību gada SP darba rezultāti.

I.Ščerbakova D.Filatovs

Māc. g.laikā

Informācija no Rēzeknes novada SP sanāksmēm.

D.Filatovs

Māc. g.laikā

Piedalīšanās citu skolu pašpārvalžu organizētajos pasākumos.

I.Ščerbakova D.Filatovs

06.09.2018.           Skolēnu pašpārvaldes prezidents                           D.Filatovs