Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Tiskādu vidusskolas uzturēšanās kārtība

izglītības iestādē izglītojamo vecākiem un citām personāmKārtība izdota saskaņā ar 2009.gada 24.novembra
 noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība  izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
3.punktu 3.10. apakšpunktu.1.    Kārtība nosaka izglītojamo vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās noteikumus izglītības iestādē.
2.    Izglītības iestādes apmeklētāji, tai skaitā izglītojamo vecāki, ierodoties izglītības iestādē:
2.1. Informē Izglītības iestādes dežurējošo darbinieku par ierašanos.
2.2. Vecāki vai nepiederošas personas nosauc apmeklēšanas mērķi. Nepiederošas
       personas  uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
2.3. Pēc dežurējošā darbinieka atļaujas atrasties izglītības iestādē jāreģistrējas
       izglītības iestādes vecāku un citu nepiederošo personu izglītības iestādes
       reģistrācijas žurnālā,   noradot datumu, laiku, vārdu, uzvārdu, apmeklēšanas
       mērķi, apliecinot to ar parakstu.
2.4. Vecākiem un citām nepiederošām personām nedrīkst traucēt mācību procesu vai
       izglītības iestādes darbu.
2.5. Vecāki sagaida izglītojamos vai izglītības iestādes darbiniekus pie dežuranta
       1.stāva vestibilā.
2.6. Uzturēšanas kārtības neievērošanas gadījumā, aizdomīgās situācijās vai agresīvas
       uzvedības gadījumos, tiks izsaukta Valsts vai pašvaldības policija.2016.gada 01.februārī          Tiskādu vidusskolas direktore                  O. Miseviča