15.10.2021.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Vecružinā

                                                                                                          

Iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai

Tiskādu vidusskolā

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 28.092021. noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" I O., 12., 20., 21.punktu, Ministru kabineta 09.10.2021. rīkojuma Nr. 720 ''Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.3., 5.4. un

                                  1.7.apakšpunktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk — Noteikumi) nosaka iekšējās kontroles sistēmu par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu Tiskādu vidusskolā (turpmāk — Skola), nodrošinot drošu izglītības procesu.

 • Noteikumi ir saistošie Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem.
 • Lai nodrošinātu iekšējas kontroles sistēmas darbību, noteikumi nosaka:
  • atbildīgas personas, kas organizē epidemioloģiskas drošības pasākumu īstenošanu un veic izglītības iestādē klātienē nodarbināto un izglītojamo iknedēļas testēšanu atbilstoši arējiem normatīviem aktiem un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem;
  • atbildīgas personas par informēšanu, distances ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu, izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu;
  • izglītojamo un darbinieku ierašanās nosacījumus skolā, par distancēšanās nodrošināšanu mācību un koplietošanas telpās, par ēdināšanas organizēšanu;
  • izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli;
  • sertifikātu verificēšanu un testēšanas rezultātu pārbaudi izglītojamajiem un darbiniekiem ;
  • koplietošanas telpu izmantošanu;
  • regulāru mācību klašu (telpu) vēdināšanu.
 • Skolas direktore nodrošina iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanu un uzraudzību un novērš uzraudzības procesā konstatētās nepilnības iekšējās kontroles sistēmā.

 

II Iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumi

 un atbildīgās personas

 

 • Iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgās personas:

Nr.

p.k.

Norises pamatprincips / Skolas iekšējais normatīvais dokuments

Īstenošanas gaita

Atbildīgā persona

1.

Izglītojamo ierašanās skolā.

·         Iekšējie noteikumi "Izglītības procesa organizēšanas kārtība, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu”.

·         Skola ir atvērta izglītojamajiem darba dienās no plkst. 7:30 līdz plkst. 16:00.

·         Izglītojamo plūsma notiek pa galveno ieeju.

·         Pie ieejas tiek novietots dezinfekcijas līdzeklis.

·         Pēc ierāšanās skolā izglītojamie iet uz savu kabinetu.

Dežurējošā apkopēja.

2.

Darbinieku ierašanās.

·         Darba kārtības noteikumi.

·         Galvenā ieeja - atbilstoši darba grafikam.

·         Visi darbinieki darbinieku reģistrācijas žurnālā obligāti ar parakstu apliecina, ka darbiniekam nav akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmju un tās nav bijušas tiešā kontaktā ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija.

Dežurējošā apkopēja.

Skolas administrācija.

Lietvede.

3.

Distancēšanās koplietošanas telpās.

Iekšējie noteikumi "Izglītības procesa organizēšanas kārtība, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu".

·         Garderobē atrodas tikai garderobiste, kura kontrolē izglītojamo 2 m distances ievērošanu.

·         Skolas koplietošanas telpās ir informatīvs  materiāls par 2 m distances ievērošanu.

·         Mācību priekšmeta skolotājs, dežurskolotājs koordinē un regulē izglītojamo plūsmu starpbrīžos.

·         Skolas vadība nodrošina distancēšanos, lai starpbrīžos un pasākumos koplietošanas telpās nebūtu izglītojamo plūsmas pārklāšanās.

Garderobiste.

Skolas administrācija.

Mācību priekšmetu pedagogi.

Skolas administrācija.

4.

Ēdināšana.

• Iekšējie noteikumi "Izglītības procesa organizēšanas kārtība, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu".

·         Ēdināšana tiek organizēta atbilstoši stundu un starpbrīžu grafikam skolas ēdamzālē.

·         Dežurskolotāji kontrolē izglītojamo distancēšanos un novērš drūzmēšanos ēdnīcas durvīs.

·         Izglītojamie mazgā rokas mācību kabinetā vai pie skolas ēdamzāles.

·         Ēdamzālē starp klasēm tiek nodrošināta distance.

Mācību priekšmeta skolotāji.

Dežurskolotāji.

5.

Mācību procesa nodrošināšana.

·         Stundu saraksts 2021./2022. mācību gadam.

·         Mācību process notiek pēc stundu saraksta.

·         Katra klase mācās vienā norādītajā mācību kabinetā.

·         Mūzika, sports, fizika, ķīmija, dizains un tehnoloģijas izglītojamajiem notiek iepriekš minēto mācību priekšmetu kabinetos.

Direktores vietniece mācību darbā

Mācību priekšmetu skolotāji

6.

Izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzība.

• Iekšējie noteikumi "Izglītības procesa organizēšanas kārtība, nodrošinot Covid- 19 infekcijas izplatības ierobežošanu".

.

·         Pedagogiem l. stundas laikā veikt vizuālu skolēnu pārbaudi un identificēt tos, kuriem ir elpceļu infekcijas pazīmes. Šo simptomu: iesnas, apgrūtināta elpošana, konjunktivīts, izsitumi, gadījumā nekavējoties ziņot vecākiem un skolas administrācijai. Paaugstinātas temperatūras gadījumā skolēnu ievietot veselības kabinetā līdz vecāku ierašanās mirklim.

·         Skolas darbiniekam paaugstinātas temperatūras, elpceļu infekcijas  vai citu saaukstēšanās simptomu gadījumā griezties pie ģimenes ārsta.

·         Saslimušais atgriežas skolā/darbā tikai ar ārsta zīmi/noslēgtu darba nespējas lapu.

Pedagogi

Skolas darbinieki

Administrācija

7.

Higiēnas prasību nodrošināšana.

·         Skolas telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns.

·         Skolas vēdināšanas kārtība.

·         Iekšējie noteikumi "Izglītības procesa organizēšanas kārtība, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu".

·         Klašu telpas tiek vēdinātas saskaņā ar skolas vēdināšanas kārtību.

·         Mācību un skolas telpu dezinfekcija notiek saskaņā ar skolas telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plānu.

·         Skolas telpās, t.sk. tualetes telpās, tiek ievietota izglītojamajiem un darbiniekiem informācija par roku mazgāšanu un higiēnu.

·         Pie ieejas durvīm tiek novietots dezinfekcijas līdzeklis.

·         Katrā mācību telpā tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm.

·         Skolā noteikts par obligātu visiem darbiniekiem un izglītojamajiem koplietošanas telpās lietot sejas maskas.

·         Pareizu sejas masku lietošanu un higiēnas prasību izpildes ievērošanu nodrošina klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi.

Direktors.

Saimniecības pārzine.

Pedagogi.

Tehniskais personāls.

Klašu audzinātāji.

8.

Izglītojamo      un darbinieku testēšana.

·         Iekšējie noteikumi "Izglītības procesa organizēšanas kārtība, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu".

·         Testēšana uz Covid-19 skolā notiek atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem un Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam un grafikam.

·         Testēšana skolēniem notiek klases audzinātāja uzraudzībā. 

Skolas darbinieki.

Klašu audzinātāji.

9.

Nepiederošo personu ierašanās skolā.

• Iekšējie noteikumi

“Kārtība, kādā Tiskādu vidusskolā uzturas nepiederošas personas.”

·         Nepiederošo personu uzturēšanās iestādē notiek atbilstoši iekšējiem noteikumiem.

·         Ierodoties skolā, nepieciešams uzrādīt vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikātu un personas apliecinošo dokumentu.

·         Sertifikātu derīguma kontroli veic dežurējošā apkopēja vai saimniecības pārzine.

Skolas administrācija.

Saimniecības pārzine.

Dežurējošā apkopēja.

Dežurskolotājs.

10.

Derīgu sadarbspējīgu sertifikātu esību uzskaite.

·         Skolas darbinieki informē lietvedi par sadarbspējīga sertifikāta derīguma terminu.

·         Klases audzinātāji informēs lietvedi par izglītojamo pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu esamību un derīguma terminu.

Skolas darbinieki.

Klašu audzinātāji.

Lietvede.

11.

Informācijas aprite.

·         Aktuālā informācija tiek ievietota skolas mājas lapā: tiskadu-skola.lv un E-klases žurnālā.

·        Skolas darbinieki tiek informēti WhatsApp grupā, e-pastā.

Skolas administrācija.

Klašu audzinātāji.

Saimniecības pārzine.

 Direktore                                                                                            Olga Miseviča


Drukāt