Latvijas  mēnesis Tiskādu vidusskolā

Sagaidot Latvijas 103.dzimšanas dienu, Tiskādu vidusskolā tradicionāli tiek rīkoti dažādi pasākumi, kas veicina skolēnos Dzimtenes mīlestības, piederības izjūtas apzināšanos, rosina būt par savas zemes patriotu un savas valsts pilsoni, izjust cieņu pret Latvijas dabas skaistumu, vēstures mantojumu, tradīcijām un kultūras vērtībām.

Novembra sākumā tika dekorēta skola, organizēta zīmējumu un citu radošo darbu izstāde „Mana Latvija”, kur bērni, attīstot savas radošās spējas, attēloja mūsu valsti, dabu, cilvēkus, kuri dzīvo Latvijā, savas dzimtās mājas un ģimeni.

Latvijas svētkiem bibliotēkas darba ietvaros tika sagatavota tematiskā izstāde „Mūsdienu latviešu dzejnieki un rakstnieki”, kuru apskatot, skolēni varēja iepazīties ar dažādiem latviešu un latgaliešu autoru darbiem un viņu biogrāfijām.

Latvijas mēneša ietvaros skolēni parādīja un padziļināja savas vēstures un latviešu valodas zināšanas, piedaloties vairākās skolas erudīcijas konkursos un interaktīvās aktivitātēs – viktorīnā „Pa Latvijas vēstures lappusēm”, konkursā „Mana Latvija” , izmēģināja sevi literatūras jomā, rakstot eseju „Latvija man ir...”, kā arī pārbaudīja savas fiziskās spējas, sacenšoties Lāčplēša dienas sporta sacensībās.

            Labākie darbi tika novērtēti un uzvarētāji apbalvoti ar saldajām balvām un skolas diplomiem.

Pasākumu ciklu kuplināja koncertlekcija „Dzeja un mūzika” iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros. Skolēni ar interesi un aizrautību vēroja koncertlekciju, klausījās dažādu autoru  dziesmas un uzzināja jaunus faktus par latviešu dzejnieku - Rainis, Aspāzija, Vilis Plūdonis, Vizma Belševica, Ojārs Vācietis – dzīvi, kā arī par viņu sadarbību ar komponistiem.

Skolas mājas lapā tika izvietota informācija par Mārtiņdienas svinības tradīcijām, tautasdziesmām, tautas rotaļām, mīklām un ticējumiem, par ko liels paldies 7.klasei. Klašu audzinātāji novadīja klašu audzināšanas stundas, veltītas Mārtiņdienai un skolēni uzzināja un nostiprināja zināšanas par vairākām Mārtiņdienas tradīcijām..

Katras klases puiši individuāli cīnījās par titulu „Lāčplēsis 2021”, sacenšoties  gan vieglatlētikā, gan jautrās stafetēs, gan izturībā un precizitātē. „Lāčplēša 2021” titulu ieguva Mihails Paramonovs (1.kl.), Raitis Kapustāns (3.kl.), Iļja Belovs (5.kl.), Deniss Laškovs (8.kl.) un Nikita Solovjovs (9.kl.). Uzvarētāji saņēma diplomus un balvas.

Svētku rīts pirmssvētku dienā sākās katrā klasē ar skolēnu apbalvošanu par aktivitātēm Latvijas mēneša ietvaros.

18. novembrī  tika organizēts video koncerts, kurā piedalījās Tiskādu vidusskolas skolēni un Skolēnu Pašpārvalde. Koncerta saite tika nosūtīta visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kā arī bija pieejamā skolas mājas lapā. Videokoncertā varējām ieraudzīt gan pirmsskolas bērnu priekšnesumus, gan  patriotiskas un latviešu tautas dziesmas skolas vokālo ansambļu izpildījumā, kā arī jautro „Kur tu teci”  instrumentālā ansambļa „Fantāzija” izpildījumā. Skolēnu Pašpārvalde apsveica visus Latvijas svētkos un novēlēja mums visiem mīlēt savu dzimto zemi un būt vienotiem.

Novembris arī pirmsskolas grupā bija veltīts mūsu Dzimtenei- Latvijai. Šajā laikā rotaļājoties bērni saņēma daudz interesantas informācijas par Latviju. Mēneša laikā bērni kopā ar skolotāju noformēja sienu par Latvijas nacionālajiem simboliem. Pirmsskolnieki spēlēja latviešu tautas rotaļas, stāstīja dzejoļus, skatījās prezentācijas, kur iepazinās ar Latvijas pilsētām un apkārtējo dabu.

Skolēnu līdzdalība skolas, pagasta un valsts dzīvē veicina viņu vienotības izjūtu, pilsonisko apziņu un aktivitāti. Gribu pateikties visiem skolotājiem un skolēniem, kas izrādīja iniciatīvu un aktīvi iesaistījās visu pasākumu organizēšanā un vadīšanā!

Direktora vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova

sadarbībā ar Tiskādu vidusskolas pedagogiem.