Tiskādu pamatskola

Tiskādu pamatskola

Tiskādu pamatskola atrodas Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinā. Dibināta 1868.gadā (Tiskādu pareizticīgo draudzes sk., no 1920. Ružinas sešklasīgā pamatskola, no 1945. – Tiskādu nepilnā vidusskola, no 1953.g. līdz 2022.g. – Tiskādu vidusskola). No 2009.gada Tiskādu vidusskolai tika izveidota struktūrvienība Kruķu pamatskola. 2018. gadā Kruķu pamatskola tika reorganizēta par sākumskolu. Pamatojoties uz 19.03.2020. Rēzeknes novada domes sēdes protokola Nr.8 lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu vidusskolas reorganizāciju, Tiskādu vidusskolas struktūrvienība Kruķu sākumskola ir likvidēta ar 2020. gada 31. maiju. No 2022.gada 31. jūlija Tiskādu vidusskola reorganizēta par Tiskādu pamatskolu. Tagadējā ēka celta 1975. g. No 1955. līdz 1985. gadam par skolas direktoru strādāja Aleksandrs Vatulins (1921. – 1997.). Viktors Kovaļovs (dz. 1952.g.) strādāja par direktoru no 1985.gada līdz 2014.gadam. No 2014. gada 1. oktobra skolas direktore ir Olga Miseviča.

Skolas misija:

Skola ir izglītības un kultūras centrs, kur tiek īstenots mūsdienu prasībām atbilstošs kvalitatīvs mācību un audzināšanas process katras personības izaugsmes veicināšanai, izglītojamo individuālo spēju un interešu attīstīšanai.

Skolas vīzija:

Mūsdienīga un konkurētspējīga skola, kur veidojas izglītota, sociāli aktīva un patriotiska personība, spējīga uz pašizglītošanos un pašrealizēšanos.

Skolas tikumi:

Atbildība, centība, gudrība, drosme

Akcentējamas vērtības:

Latviešu valoda, Latvijas valsts, Brīvība

Interešu izglītības programmas:

vokālā ansambļa un solistu pulciņš (1.-9.kl.), instrumentālais ansamblis (3.-9.kl.), leļļu teātris un teātris (2.,5. un 8.kl.), sporta spēles (1.—9.kl.), deju grupa (1.-6.kl.), Burvju mākslinieks (1.-6.k.), Latviešu tautas dzīvesziņa (7.-9.kl.), English club (4.-8.kl.), Valodu pasaulē (4.,7.kl.), tehniskā jaunrade (5.-9.kl.), dzimtās valodas noslēpumi (1.kl.), LEGO pasaule (1.-3.kl.), Jaunais inženieris (2.-6.kl.), Es uzņēmējs (5.-9.kl.).

Skolas dalība projektos:

  • Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

  • Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir sniegt skolēniem individuālo konsultatīvo atbalstu mācību priekšmetu apgūšanā.

  • Programma „Latvijas skolas soma”, kuras mērķis ir dāvāt iespēju visiem Latvijas bērniem un jauniešiem regulāri iepazīties ar profesionālās mākslas un kultūras klasiskajām vērtībām un laikmetīgajām izpausmēm, papildinot zināšanas un veidojot izpratni par norisēm arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras, kultūras mantojuma un kinematogrāfijas jomās. Skolēni varēs bezmaksas apmeklēt vairākus koncertus, pasākumus, muzejus, izstādes, arhitektūras objektus, kultūras pieminekļus u.c.

  • ESF projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā”;

  • Rēzeknes novada pašvaldības inventāra un jauniešu projekti.

Skolas tradīcijas un pasākumi:

Zinību diena, Tēvu diena, Skolotāju diena, Lāčplēša diena, Valsts proklamēšanas gadadiena, Ziemassvētku eglīte, Meteņi, Lieldienas, Ģimenes diena, Valentīndiena, Dzejas diena, Baltā galdauta svētki, Eiropas diena, Pēdējais zvans, izlaidums, rudens ziedu un dārzeņu izstādes, rudens un pavasara pārgājieni, iesvētīšana pirmklasniekos, tūrisma diena, bibliotēkas pasākumi un konkursi, skatuves runas konkurss, absolventu tikšanās vakars, mācību gada noslēguma pasākums “Mēs kļuvām par gadu vecāki”, Labdarības akcijas, mācību ekskursijas. Sporta tradīcijas – volejbols, galda teniss, skriešana, futbols, florbols, vieglatlētika.

Īpašie piedāvājumi skolēniem: pagarinātās dienas grupa, individuālās konsultācijas visos mācību priekšmetos, peldbaseina apmeklēšana peldētprasmju apgūšanai 2.,3. klases skolēniem, mācību ekskursijas. Skola piedalās programmās “Skolas piens” un “Skolas auglis”.