Tiskādu pamatskola

Tiskādu pamatskola atrodas Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinā. Dibināta 1868.gadā (Tiskādu pareizticīgo draudzes sk., no 1920. Ružinas sešklasīgā pamatskola, no 1945. – Tiskādu nepilnā vidusskola, no 1953.g. līdz 2022.g. – Tiskādu vidusskola). No 2009.gada Tiskādu vidusskolai tika izveidota struktūrvienība Kruķu pamatskola. 2018. gadā Kruķu pamatskola tika reorganizēta par sākumskolu. Pamatojoties uz 19.03.2020. Rēzeknes novada domes sēdes protokola Nr.8 lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu vidusskolas reorganizāciju, Tiskādu vidusskolas struktūrvienība Kruķu sākumskola ir likvidēta ar 2020. gada 31. maiju. No 2022.gada 31. jūlija Tiskādu vidusskola reorganizēta par Tiskādu pamatskolu. Tagadējā ēka celta 1975. g. No 1955. līdz 1985. gadam par skolas direktoru strādāja Aleksandrs Vatulins (1921. – 1997.). Viktors Kovaļovs (dz. 1952.g.) strādāja par direktoru no 1985.gada līdz 2014.gadam. No 2014. gada 1. oktobra skolas direktore ir Olga Miseviča.

Izglītības iestādes misija – Kvalitatīva, droša un draudzīga mācību vide ikvienam.

Izglītības iestādes vīzija – Radoša, uzņēmīga, konkurētspējīga un harmoniska personība.

Izglītības iestādes vērtības  – Cieņa, sadarbība, atbildība.

2022./2023.mācību gada skola īsteno šādas interešu izglītības programmas:

vokālais ansamblis un solisti (1.-4.kl.),vokālais ansamblis un solisti (5.-9.kl.), instrumentālais ansamblis (3.-9.kl.), instrumentālais ansamblis (3.-9.kl.), leļļu teātris un teātris (1.,5.kl.), „Burvju mākslinieks” (1.-4.kl.), sporta spēles (1.-9.kl.), koriģējošā vingrošana ar mākslas vingrošanas elementiem (1.-6.kl.), leļļu teātris un teātris (7.kl.), EKO mode (5.-7.kl.), Deju grupa (1.-9.kl.), radošās darbnīcas – “Fantāziju pasaule” (1.-4.kl.), Latviešu tautas dzīvesziņa (6., 7.kl.), English club (6.-7.kl.).

Īpašie piedāvājumi skolēniem: pagarinātās dienas grupa, individuālās konsultācijas visos mācību priekšmetos, peldbaseina apmeklēšana peldētprasmju apgūšanai 2. klases skolēniem, slidotavas apmeklēšana slidošanas prasmju apgūšanai 3. klases skolēniem, galda tenisa nodarbības.

Skolas dalība projektos:

  • Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
  • Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir sniegt skolēniem individuālo konsultatīvo atbalstu mācību priekšmetu apgūšanā. Projekta ietvaros skolā īsteno šādus pasākumus sākumskolas un pamatskolas skolēniem: interešu izglītības programma „LEGO pasaule”, pedagoga palīgs (STEM un vides joma), pedagoga palīgs (Multidisciplinārā joma), talantu programma (STEM un vides joma), pētniecības programma (STEM un vides joma).

Programma „Latvijas skolas soma”, kuras mērķis ir dāvāt iespēju visiem Latvijas bērniem un jauniešiem regulāri iepazīties ar profesionālās mākslas un kultūras klasiskajām vērtībām un laikmetīgajām izpausmēm, papildinot zināšanas un veidojot izpratni par norisēm arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras, kultūras mantojuma un kinematogrāfijas jomās. Skolēni varēs bezmaksas