2020./2021. mācību gada 2. semestrī Tiskādu vidusskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2020./2021. mācību gada 2. semestrī Tiskādu vidusskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) jeb “Pumpurs”. Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus izglītojamiem no 5. līdz 12.klasei. 2. semestrī projektā ir iesaistīti 14 skolēni. Skolēni saņem individuālās konsultācijas angļu valodā, latviešu valodā, krievu valodā un ģeogrāfijā. Projektā iesaistītie pedagogi uzklausa skolēnus, rosina interesi par mācībām, palīdz skolēniem nostiprināt mācību stundās iegūtās zināšanas, kopā ar skolēniem atkārto agrāk mācīto, pilnveido skolēnu dažādas prasmes. Pedagogi sadarbojas ar klases audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem, seko līdzi skolēnu sekmēm.

Ārkārtas situācijas laikā, nodarbības projektā notiek attālināti. Pateicoties projektam, skolēni var saņemt konsultācijas, sazinoties ar pedagogiem pa telefonu, Whatsapp, caur e-klasi, zoom platformā un citiem saziņas līdzekļiem. Vecāki un skolēni augsti novērtē iespēju izmantot projekta “Pumpurs” sniegto atbalstu. 

Piedalīšanās projektā pozitīvi ietekmē skolēnu mācību sasniegumus un skolēnu attieksmi pret mācību procesu.

Projekta koordinatore Tiskādu vidusskolā Jelizaveta Ščemeļova


Drukāt