No 2024. gada februāra līdz 15. maijam Tiskādu pamatskola īstenoja projektu “Krāsu pasaulē” materiālās bāzes papildināšanai vizuālās, vizuāli plastikās un lietišķās mākslas aktivitātēm 2024.gadā, kuru atbalstīja Rēzeknes novada pašvaldība. Projekta īstenošanai tika iegādāti materiāli 299,00 EUR apmērā interešu izglītības pulciņa “Burvju mākslinieks” programmas īstenošanai. Par piešķirtajiem līdzekļiem tika iegādāti akvareļu un zīmēšanas albumi, flomasteri, guašas krāsas. Iegādātie materiāli tika izmantoti gleznošanas nodarbībās darbam ar guašu un akvareļu krāsām. Skolēni apguva dažādas vizuālās mākslas tehnikas, daudz zīmēja un organizēja skolā zīmējumu tematiskās izstādes “Ziemas pasaka” februārī, “Dzīvnieku pasaule” martā, “Pavasara brīnumi” aprīlī, “Skaistums apkārt mums” maijā. Skolēnu zīmējumi tiek izmantoti skolas telpu noformēšanai.

Projekta mērķis un uzdevumi ir izpildīti. Tika papildināta skolas interešu izglītības pulciņa “Burvju mākslinieks” materiālā bāze un nodrošināti nepieciešamie materiāli interešu izglītības pulciņa programmas veiksmīgai īstenošanai. Tika veicināta skolēnu motivācija radošam darbam un rosināta interese par vizuālās mākslas aktivitātēm, veicināta skolēnu neformālās izglītības aktualizēšana un popularizēšana.

Skolas direktore Olga Miseviča

Fotogrāfiju autore skolotāja Ļubova Ņemņaseva


Drukāt