TISKĀDU VIDUSSKOLAS AUDZINĀŠANAS DARBA PLĀNS 2020./2021.m.g.

 

 

 

 

Tiskādu vidusskolas

2019./2020.m.g. PRIORITĀTES audzināšanas darbā

        

  1. Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē.
  2. Aktualizēt skolēnu pašpārvaldes darbību, skolas un vietējās kopienas tradīciju kopšanu.
  3. Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās.
  4. Pedagogu radošās darbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšana interešu izglītībā un audzināšanas darbā.
  5. Aktīva iesaistīšanās iniciatīvas „Latvijas skolas soma” aktivitātēs.
  6. Organizēt valsts nozīmes pasākumus kultūrizglītībā, tehniskajā jaunradē, vides interešu izglītībā
  7. Turpināt skolēnu izglītošanu karjeras izglītības jautājumos gan skolas organizētajos pasākumos un klases audzināšanas stundās, gan ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Mērķis:

Organizēt un īstenot mērķtiecīgu un pēctecīgu audzināšanas darbu Tiskādu vidusskolā, lai nodrošinātu iespēju katram izglītojamajam kļūt par patstāvīgu, vispusīgi attīstītu, mērķtiecīgu, tikumisku, rīcībspējīgu, krietnu, godprtatīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij.

Audzināšanas darba uzdevumi:

1. Patriotisma jūtu attīstīšana, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, sekmējot cieņu pret Latvijas valsti, tautu, tās kultūru un tradīcijām.

2. Radošas un zinātkāras personības attīstīšana, kas mērķtiecīgi virzās uz izaugsmi profesionālajā jomā un spēj veikt pašvērtējumu.

3. Audzēkņu piederības sajūtas veidošana savai ģimenei, skolai, pilsētai, valstij.

4. Cieņpilnu, atbildīgu un iecietīgu audzēkņu savstarpējo attiecību veicināšana.

5. Veselīga dzīvesveida popularizēšana kā garīgās un fiziskās veselības pamatu.

6. Karjeras izglītības pasākumu realizēšana.

7. Izvērtēt skolēnu tiesību un pienākumu sabalansētību un veicināt skolēnu izpratni un atbildību par saviem pienākumiem un tiesībām, sasniegumiem pašattīstībā un karjeras izaugsmē.

8. Aktualizēt jautājumus par skolēnu prasmēm un drošību nestandarta situācijās izglītības iestādē.

9. Veidot morāles un ētikas, demokrātijas principiem atbilstošu skolas psiholoģisko klimatu, kurā katrs bērns tiktu vienlīdz augstu novērtēts neatkarīgi no viņa spējām.

10. Sekmēt ģimenes, klases, skolas kultūrvides veidošanos.

11. Sekmēt izglītojamo socializāciju daudzveidīgā mācību stundu un ārpusstundu darbā.

12. Aktualizēt skolēnu pašpārvaldes lomu izglītības iestādes darbībā un skolas vides veidošanā.

13. Stiprināt skolas un vecāku sadarbību.

 

 

 

Nr.p.k.

Ieviešanas gaita

Laiks

Atbildīgais

Kontrole

I. Klašu audzinātāju sanāksmes

1.

1. Par prioritārajiem virzieniem

   audzināšanas darbā 2020./2021. m.g.          

2. Darba plāna mācību gadam

   apspriešana un apstiprināšana.

augusts

I. Ščerbakova

 

2.

1. Klašu audzinātāju metodiskā darba

   analīze un priekšlikumi nākamajam

   semestrim.

2. Darba plāna korekcija

Ziemas brīvdienas

I. Ščerbakova

 

3.

Klašu audzinātāju metodiskā darba analīze un uzdevumi nākamajam mācību gadam.

jūnijs

I. Ščerbakova

Klašu audzinātāji

 

II. Tālākizglītība un pieredzes apmaiņa, citas aktivitātes

1.

Skolēnu adaptācijas 1.,5.,10. klasēs analīze

decembris

1.,5.,10. klašu

kl. audzinātāji

 

2.

Informācija no novada klašu audzinātāju semināriem.

gada laikā

kl. audzinātāji

I. Ščerbakova

MK sēde

 

3.

Piedalīšanās kvalifikācijas celšanas kursos.

gada laikā

kl. audzinātāji

MK sēde

 

4.

Jaunākā metodiskā literatūra par audzināšanas darbu.

gada laikā

MK sēde

Ļ. Ščemeļova

 

5.

Kopīgās klases stundas.

gada laikā

kl. audzinātāji

 

6.

Klases stundas par skolēnu uzvedību un pieklājību.

gada laikā

kl. audzinatāji

 

7.

Skolēnu vecāku klašu sapulces.

2 reizes gadā

kl. audzinātāji

 

8.

Profesionālās Karjeras izstādes apmeklēšana.

marts

kl. audzinatāji

 

III. Ārpusklases pasākumi

Nr.p.k

Pasākums

Laiks

Atbildīgais

Noformēšana

Septembris

 

Zinību diena

01.09.2020.

I. Ščerbakova

SP

I. Ščerbakova

Tēva diena. Ģimenes sporta svētki “Mamma, tētis, es – sportiska ģimene”

11.09.2020.

G. Žugunova,

A. Mironovs, SP

 
 

Rudens pārgājiens

16.09.2020.

Kl.audzinātāji

 
 

Drošības nedēļa

21. – 25. 09.2020.

I. Ščerbakova Kl.audzinātāji

 
 

Miķeļdienas svinības 4.-6.kl.

(projekts ar Dricānu vidusskolu)

29.09.2020.

Skolotāji, kuri piedalās projektā

 

Oktobris

 

Skolotāju dienai vēltīts pasākums

Pašpārvaldes diena.

02.10.2020.

I. Ščerbakova

SP

Skolēnu pašpārvalde

 

Iesvētīšana pirmklasniekos, piektklasniekos.

16.10.2020.

I. Dubovska(4.kl)

N. Mihailova(6.kl.)

 
 

Vecāku kopsapulce

14.10.2020.

O. Miseviča

J. Bažanova

I. Ščerbakova

Kl.audzinātāji

 
 

Erudīcijas spēle “Ar sirdi Rēzeknes novadā”11.-12.kl.

__.10.2020.

L.Šmaukstele

 

Novembris

10.

Mārtiņdiena sākumskolai

06.11.2020.

5.klase

J. Ščemeļova

 

11.

Erudīcijas spēle “Mana Latvija”

5.-9.kl.

__.11.2020.

Latviešu valodas skolotājas

 

12.

Lāčplēša dienas sacensības

11.11.2020.

A. Mironovs

Kl.audzinātāji

 

13.

Patriotisko pasākumu cikls „Latvijai - 102”:

-          Skolēnu radošo darbu izstāde;

-          Svinīgie pasākumi, veltīti 102.LR gadadienai (skolā, pagastā, novadā)

11.-18.11. 2020.

I. Ščerbakova

A. Kadakovska

M. Borisovska

Ļ. Ņemņaseva

B. Apkalne

L. Šmaukstele

J. Bažanova

9.klase

V. Beļajeva

Decembris

14.

Klašu un skolas telpu dekorēšana Ziemassvētkiem

01.-18.12.

2020.

Kl.audzinātāji

Interešu izglītības skolotāji

 

15.

Ziemassvētku pasākums

18.12.2020.

11. klase

I. Ščerbakova, SP

Kl.audzinātāji

7.kl. - foajē

8.kl. - zāle

11.kl. - skatuve

12.kl – egle

Janvāris

17.

Ziemassvētku mielasts

08.01.2021.

J. Bažanova

 

18.

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 30. gadadiena

22.01.2021.

Kl.audzinātāji

 

19.

LAŠOR pasākumi

janvāris

Valodu skolotājas

Interešu izglītības skolotāji

 

20.

Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas diena

29.01.2021.

Kl.audzinātāji

 

Februāris

21.

Absolventu tikšanās vakars

06.02.2021.

I. Ščerbakova

SP

12.klase

Ļ. Ščemeļova

12.kl.

Ļ. Ščemeļova

22.

Svētā Valentīna diena.

12.02. 2021.

8.klase

E. Valenieka

8.klase

E. Valenieka

23.

Diskotēka, veltīta Sv.Valentīna dienai

12.02.2021.

Kl.audzinātāji

SP

 

Marts

24.

Meteņi (Masļeņica)

12.03.2021.

9.kl.

V. Beļajeva

3.,4.klases

I. Dubovska

G. Žugunova

25.

Mākslas un zinātnes nakts.

Pavasara balle

26.03.2021.

Kl.audzinātāji,

Priekšmetu skolotāji, SP

 

26.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

25.03.2021.

Kl.audzinātāji

O. Golubeva

 

Aprīlis

27.

Atvērto durvju diena pirmskolā un sākumskolā

2021.g.

aprīlis

O. Zakutajeva

I. Dubovska

 

28.

Vecāku kopsapulce

__.04.2021.

O. Miseviča

J. Bažanova

I. Ščerbakova

 

29.

Baltā galdauta svētki.

Svinīgais pasākums, veltīts Latvijas neatkarības atjaunošanai

30.04.2021.

7.klase

L. Šmaukstele

Skolēnu darbu izstāde

Ļ. Ščemeļova

V. Semjonovs

Kl.audzinātāji

Maijs

30.

Mātes diena

07.05.2021.

I. Ščerbakova

Kl.audzinātāji

Interešu izgl. skol.

5.,6.klases

N. Mihailova

J. Ščemeļova

31.

Eiropas diena

07.05.2021.

SP, O.Golubeva

 

32.

Pēdējais zvans

14.05.2021.

9.klase

12.klase

I. Ščerbakova

8.klase

E. Valenieka

11.klase

I. Ščerbakova

33.

Pirmskolas izlaidums

__.05.2021.

O. Zakutajeva

 

34.

“Sveika, vasara!” (4.kl.)

__.05.2021.

I. Dubovska

 

35.

Drošības nedēļa

17. –21.

05.2021.

I. Ščerbakova

Kl.audzinātāji, SP

 

36.

Tūrisma diena

27.05.2021.

A. Mironovs

SP                  

 

37.

Pavasara pārgājiens

28.05.2021.

Kl.audzinātāji

 

38.

Mācību gada rezultāti „Mēs kļuvām par gadu vecāki”

31.05.2021.

Administrācija

Kl.audzinātāji

 

Jūnijs

39.

Izlaidumi

__ .06.2021.

__.06.2021.

I. Ščerbakova

9.klase

V. Baļajeva

12.klase

Ļ. Ščemeļova

8.klase

E. Valenieka

11.klase

I. Ščerbakova

Citas aktivitātes

40.

Zīmējumu un radošo darbu izstādes.

Māc.g. laikā

Pirmskolas un 1.-4.kl. skolotājas

A. Kadakovska

 

41.

Makulatūras, izlietoto bateriju un PET pudeļu vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”

Māc.g. laikā

Kl.audzinātāji

V. Beļajeva

 

42.

Projekta „Latvijas skolas soma” pasākumi

Māc.g. laikā

I. Ščerbakova

Kl.audzinātāji

 

Karjeras izglītība

43.

Karjeras pasākumi

m.g.laikā

Kl.audzinātāji

E. Jukna

 

44.

Interešu izglītības programmas Rēzeknes tehnoloģiskājā akadēmijā

m.g. laikā

Kl.audzinātāji

 

45.

Tikšanās ar ārstu fizioterapeiti - skolas absolventi Marinu Valenieci (Krasutinu)

2.semestris

I. Ščerbakova

 
               

01.09.2020.                  Direktores vietniece audzināšanas darbā:__________________I.Ščerbakova