Skolā akreditētas izglītības programmas 2021./2022.m.g.

 

Skolā īsteno 5 licencētas izglītības programmas

Nr.

p.k.

Programmas nosaukums

Izglītības programmas kods

1.

Pamatizglītības mazākumtautību programma

2101 11 21

2.

Vispārējās vidējās izglītības  vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

3101 10 21

3.

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

2101 56 21

4.

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma

0101 11 21