TISKĀDU VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS DARBA GRAFIKS 2020./2021. m. g.

TISKĀDU VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS DARBA GRAFIKS

2020./2021. m. g.

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

750 – 930

750 – 1220

750 – 810

750 – 840

750 – 840

1010 – 1020

1300 – 1310

1010 – 1220

1200 – 1220

1200 – 1220

1100 – 1710

1440 – 1710

1525 – 1710

1525– 1710

1440 – 1710

               

Bibliotekāre Ļ.Ščemeļova

Tiskādu vidusskolas bibliotēkas darba plāns 2020./2021.mācību gadam

Tiskādu vidusskolas bibliotēkas darba plāns

2020./2021.mācību gadam

Prioritātes:

1. Audzināt skolēnu interesi pret lasīšanu un literatūru.

2. Sekmēt skolēnu intelektuālo, tikumisko, emocionālo attīstību, daudzveidīgu interešu izkopšanu,

   pašizglītību, pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi.

 

Mērķis:

Nodrošināt skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanu atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

 

Uzdevumi:

1.Veikt izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu iegādi, uzskaiti un

uzglabāšanu.

2.Regulāri papildināt skolas bibliotēkas grāmatu klāstu.

3.Piedāvāt internetu un datorus informācijas iegūšanai un apstrādei.

 

Prognozējamais rezultāts:

1. Paaugstināsies skolēnu lasīšanas interese.

2. Paplašināsies skolēnu redzesloks.

3. Skolēni tiks nodrošināti ar mācību grāmatām visos mācību priekšmetos.

4. Tiks veikta skolas bibliotēkas jaunākās literatūras un preses izdevumu popularizēšana.

Nr.

p.k.

Pasākums

Laiks

Atbildīgais

1.

Sistemātiski noformēt saņemto literatūru.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

2.

Organizēt un noformēt mācību grāmatu nodošanu pa klasēm.

Jūlijā -augustā

Ļ. Ščemeļova

3.

Mācību grāmatu izsniegšana uz visu mācību gadu.

Septembris

Ļ. Ščemeļova

4.

Skolā no jauna iestājušos skolēnu iepazīstināšana ar bibliotēku.

Septembris

Ļ. Ščemeļova

5.

Lasītāju pārreģistrēšana.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

6.

Sagatavot nepieciešamās atskaites:

-mācību gada sākumā

-gada atskaite

-nepieciešamības gadījumā.

Septembrī

Janvārī

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

7.

Daiļliteratūrasfondapapildināšana.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

8.

Grāmatufondanorakstīšana.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

9.

Iepazīšanās ar rakstnieku daiļradi.

(Izstāde)

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

10.

Skolotāju iepazīšanās ar jaunāko metodisko un mācību literatūru.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

11.

Jaunākās metodiskās literatūrās izsniegšana kabinetu vadītājiem.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

12.

Iepazīstināšana ar bibliotēkas jaunāko literatūru.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

13.

Darbs ar fondu un katalogiem.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

14.

Parakstīšanās uz avīzēm un žurnāliem uz 2021. g.

Līdz 06.12.

Ļ. Ščemeļova

15.

Ekskursija pirmklasniekiem

„Ciemos pie grāmatu tārpiņa”.

22.09.2020.

Ļ. Ščemeļova

Ļ. Ņemņaseva

16.

Bibliotēkas stunda 2.klasei

„Ciemos pie Čipolīno”. (Radošā darbnīca).

28.09.2020.

Ļ.Ščemeļova

J. Bažanova

17.

Bibliotēkas stunda 3.klasei

„Ciemos pie Čipolīno”. (Radošā darbnīca).

05.10.2020.

Ļ. Ščemeļova

G. Žugunova

18.

Bibliotēkas stunda 4.klasei

„Ciemos pie Čipolīno”. (Radošā darbnīca).

12.05.2020.

Ļ. Ščemeļova

I. Dubovska

19.

Bibliotēkas stunda 5.klasei

„Ciemos pie Čipolīno”. (Radošā darbnīca).

26.10.2020.

Ļ. Ščemeļova

J. Ščemeļova

20.

Bibliotēkas stunda 1.klasei

„Ciemos pie Čipolīno”. (Radošā darbnīca).

26.10.2020

Ļ. Ščemeļova

Ļ. Ņemņaseva

21.

Bibliotēkas stunda 6.klasei

„Ciemos pie Čipolīno”. (Radošā darbnīca).

12.10.2020.

Ļ. Ščemeļova

N. Mihailova

22.

Bērnu literatūras nedēļa

„Ciemos pie Čipolīno”.

23.11.-27.11. 2020.

Ļ. Ščemeļova

23.

Izstāde „Mana Latvija”.

09.-20.11.20.

Ļ. Ščemeļova

24.

Pasākums „Literatūras pasaule”.

(Radošā darbnīca) (7.-9.kl.).          

19.02.2021.

Ļ. Ščemeļova

25.

„Dzejas stunda“ (5.-12.kl.).

26.03.2021.

Ļ. Ščemeļova

N. Semjonova

I. Laškova

26.

„Pasākums Literatūras pasaule“.

(Radošā darbnīca) (10.-12.kl).        

09.04.2021.

Ļ. Ščemeļova

27.

Ekskursija   uz pagasta bibliotēku (1.-6.kl.).

Septembris-oktobris

Ļ. Ščemeļova

28.

Ekskursija   uz Rēzeknes bibliotēku.

Aprīlis- maijs

Ļ. Ščemeļova

01.09.2020.                                                     Skolas bibliotekāre                 Ļ. Ščemeļova