Tiskādu pamatskolas bibliotēkas darba plāns 2023./2024.m.g.

Tiskādu pamatskolas bibliotēkas darba plāns

2023./2024.m.g.

Bibliotēkas darbības mērķi:

 1. Līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

 2. Darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām.

 3. Kompetenču pieejas aktualizēšana izglītības procesā.

Bibliotēkas darbības pamatvirzieni:

 1. Skolas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, klasificēšana un uzglabāšana.

 2. Skolēnu un pedagogu apkalpošana, informēšana.

Bibliotēkas galvenie uzdevumi:

 1. Nodrošināt skolas bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai.

 2. Sekmēt skolēnu intelektuālo, tikumisko, emocionālo attīstību, daudzveidīgu interešu izkopšanu, pašizglītību, pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi.

 3. Attīstīt skolēnu informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes.

 4. Veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos.

 5. Veicināt skolēnu lasīšanas motivāciju, organizējot dažādus bibliotēkas pasākumus.

 6. Sniegt atbalstu pedagogiem mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

 7. Iesaistīties skolas attīstības plānošanā un nodrošināšanā.

 8. Sadarboties ar pedagogiem kompetenču pieejas īstenošanas nodrošināšanā.

Prognozējamais rezultāts:

 1. Izglītojamie tiks nodrošināti ar mācību grāmatām visos mācību priekšmetos.

 2. Paaugstināsies skolēnu motivācija un interese par lasīšanu.

 3. Tiks sniegts atbalsts pedagogiem mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā, kompetenču pieejas īstenošanas nodrošināšanā.

Nr.

p.k.

Pasākums

Laiks

Atbildīgais

1

2

3

4

1.

Sistemātiski noformēt saņemto literatūru.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

2.

Organizēt un noformēt mācību grāmatu izsniegšanu klases audzinātājiem.

Augusts

Ļ. Ščemeļova

3.

Mācību grāmatu izsniegšana uz visu mācību gadu.

Septembris

Ļ. Ščemeļova

4.

Skolā no jauna iestājušos skolēnu iepazīstināšana ar bibliotēku un ar skolas bibliotēkas izmantošanas noteikumiem.

Septembris

Ļ. Ščemeļova

5.

Lasītāju pārreģistrēšana.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

6.

Sagatavot nepieciešamās atskaites-

-mācību gada sākumā

-gada atskaite

-nepieciešamības gadījumā.

Septembrī

Janvārī

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

7.

Daiļliteratūras fonda papildināšana.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

8.

Grāmatu fonda norakstīšana.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

9.

Iepazīšanās ar rakstnieku daiļradi. (Izstāde)

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

10.

Skolotāju iepazīstināšana ar jaunāko metodisko un mācību literatūru.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

11.

Jaunākās metodiskās literatūras izsniegšana kabinetu vadītājiem.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

12.

Skolēnu un pedagogu iepazīstināšana ar bibliotēkas jaunāko literatūru.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

13.

Darbs ar fondu un katalogiem.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

14.

Parakstīšanās uz avīzēm un žurnāliem 2024. gadam.

Līdz 06.12.

Ļ. Ščemeļova

15.

Ekskursija bibliotēkā pirmklasniekiem

Ciemos pie grāmatu tārpiņa”.

06.11.2023.

Ļ. Ščemeļova

L. Ņemņaseva

16.

Bibliotēkas stunda 2.klasei

Grāmatu pasaulē”. (Radošā darbnīca).

13.11.2023.

Ļ. Ščemeļova

G. Žugunova

17.

Izstāde „Mana Latvija”.

13.-17.11.23.

Ļ. Ščemeļova

18.

Bibliotēkas stunda 3.klasei

Grāmatu pasaulē”. (Radošā darbnīca).

04.12.2023.

L. Ščemeļova

I. Dubovska

19.

Bibliotēkas stunda 4.klasei

Grāmatu pasaulē”. (Radošā darbnīca).

22.01.2024.

Ļ. Ščemeļova

L. Šmaukstele

20.

Bibliotēkas stunda 5.klasei

Grāmatu pasaulē”. (Radošā darbnīca).

05.02.2024.

Ļ. Ščemeļova

E. Valenieka

21.

Bibliotēkas stunda 6.klasei .

Grāmatu pasaulē”. (Radošā darbnīca).

19.02.2024.

Ļ. Ščemeļova

22.

Bibliotēkas stunda 1.klasei

Grāmatu pasaulē”. (Radošā darbnīca).

04.03.2024.

Ļ. Ščemeļova

L. Ņemņaseva

23.

Bērnu literatūras nedēļa

Grāmatu pasaulē”.

11.03.-15.03. 2024.

Ļ. Ščemeļova

24.

Pasākums Grāmatu pasaulē”.

(Radošā darbnīca) (7.-9.kl.).

19.04.2024.

Ļ. Ščemeļova

25.

Dzejas stunda“(5.-9.kl.).

31.03.2024.

Ļ. Ščemeļova

N. Mihailova

I. Laškova

26.

Sadarbība ar avīzi “Rēzeknes Vēstis”

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

27.

Plānot un sastādīt mācību grāmatu, metodiskās un daiļliteratūras iepirkšanas pasūtījumus.

Aprīlis – maijs.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

28.

Darbs ar bibliotēkas obligāto dokumentāciju.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

29.

Bibliotēkas grāmatu fonda komplektēšana, mācību grāmatu uzskaite un kontrole.

Gada laikā

Ļ. Ščemeļova

01.09.2023. Bibliotekāre: Ļuda Ščemeļova

TISKĀDU PAMATSKOLAS BIBLIOTĒKAS DARBA GRAFIKS

 

TISKĀDU PAMATSKOLAS

BIBLIOTĒKAS DARBA GRAFIKS

2023./2024. m. g.

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

800 – 930

800 – 840

800 – 840

800 – 840

800 – 840

1010– 1120

1100 – 1120

1100 – 1120

1100– 1120

1100 – 1120

 

1200 – 1310

1200 – 1220

1200– 1400

1240 – 1220

1200 – 1630

1530– 1630

1525 – 1630

1525– 1630

1440– 1630

7,10.st.

3,10.st.

2,25.st.

4,05.st.

3,10

                  

 

2023.gada 01.septembrī Bibliotekāre Ļ.Ščemeļova