Tiskādu vidusskolas mācību procesa organizēšanas ar 2020.gada 1.septembri kārtība

Tiskādu vidusskolas mācību procesa organizēšanas ar 2020.gada 1.septembri kārtība.

 

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta

 

2020.gada noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības

 

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

un 2020.gada 20. augusta Rēzeknes novada domes lēmumu

 

par mācību procesa organizēšanu ar 2020. gada 1. septembri

 

I Vispārīgie jautājumi

 

 1. Kārtība nosaka, kā izglītības iestādē tiek organizēts mācību process Covid-19 infekcijas laikā, kā arī, kā tiek nodrošināti epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumi.
 2. Kārtība ir saistoša visiem izglītības iestādes   darbiniekiem, izglītojamajiem izglītojamo vecākiem, kā arī citām personām, kas apmeklē izglītības iestādi.

 

II Mācību procesa norise

 

 1. Mācību process izglītības iestādē   noris atbilstoši izglītības iestādē noteiktajam mācību priekšmetu un stundu sarakstam, kā arī noteiktajam zvanu sarakstam. Pirmsskolas posmā mācību process noris atbilstoši dienas režīmam.
 2. Mācību process norit klātienē ( Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) piedāvātais A modelis), respektīvi 1.-6.klasēm mācību process norit tikai izglītības iestādē, bet 7.-12.klasēm līdz vienai dienai nedēļā var paredzēt mācības patstāvīgi, t.sk., attālināti. Par attālinātā mācību procesa konkrētu dienu 7.-12.klasēs lemj pedagogi sanāksmē pie skolas direktora un skolēniem tiek paziņots vismaz nedēļu iepriekš, informācija ir atrodama gan uz stenda pie mācību priekšmetu un stundu saraksta, gan e-klasē. Attālinātais mācību process   notiek, ievērojot prasības, kas noteiktas izglītības iestādes vadītāja 2020.gada 18. marta rīkojumā Nr. 1-10/85.
 3. Lai ierobežotu kontaktēšanos klasei (apvienotajai klašu grupai, grupai) ar citu klasi apvienoto klašu grupu, grupu):
  1. 1. izglītības iestādē   mācību stundas tiek organizētas pa klasēm nevis kabinetiem, izņemot mācību procesa nepieciešamību (sporta, tehnoloģiju praktiskās nodarbības, informātika, laboratorijas, pētnieciskie darbi utml.);
  2. 2.Starpbrīži organizēti tā, lai kontaktēšanās starp blakus telpu izglītojamajiem neilgtu vairāk par 15 minūtēm;
  3. 3.starpbrīžos izglītojamajiem pārsvarā uzturēties savas klases telpās, tomēr, lai netraucētu telpu vēdināšanai;
  4. 4.pagarinātās dienas grupās tiek uzņemti tie bērni, kuriem nav iespēju uzreiz doties uz mājām, savukārt grupās esošie atrodas blakus telpās, konkrētā telpā atrodoties tikai vienai klasei (apvienoto klašu grupai);
  5. 5.interešu izglītības nodarbībās maksimāli ievērot distancēšanos, distancēšanās neattiecas uz interešu izglītību, kas saistīti ar šādām jomām - teātris, dejotāji un orķestra mūziķi.
 4. Pedagogs   vai cits darbinieks skolas teritorijā, arī mācību stundu laikā, ievēro 2 metru distanci no skolēna, pieļaujot mazāku distanci sākumskolas posmā (vienam skolotājam, kurš konkrētā klasē vada vairāk kā 50% mācību stundu) ne ilgāk kā 10 minūtes.
 5. Visos gadījumos, kad izglītojamais neierodas izglītības iestādē, vecākiem ir jāinformē iestāde par izglītojamā prombūtnes iemeslu.
 6. Sporta nodarbības notiek, ievērojot, ka to norisē vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 30 personas un, ka vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2 no sporta treniņa (nodarbības) norises vietas platības.
 7. Izglītības iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām. Ja nepieciešams, tiek nodrošināts attiecīgais marķējums uz grīdas.

 

III Izglītojamo nokļūšana uz/no izglītības iestādi, ēdināšanas organizēšana, citi pasākumi

 

 1. Ja izglītojamais ceļā uz/ no izglītības iestādes izmanto transportu, kurā kontaktējas ar citām personām, izņemot savus ģimenes locekļus vai klases (grupas) biedrus, izglītojamie lieto sejas maskas vai citus elpceļus aizturošus materiālus ( lakati, šalles utml.).
 2. Ēdināšana organizēta tā, lai ēdamzālē vienlaicīgi ēd tikai viena klase (apvienotā klašu grupa, grupa) vismaz 2 metru attālumā viena no otras.
 3. Visi pasākumi izglītības iestādē notiek katrai klasei (apvienoto klašu grupai, grupai) atsevišķi.
 4. Izglītības iestādi nedrīkst apmeklēt darbinieki vai izglītojamie, kuri atgriezušies no ārvalstīm, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - SPKC) ir noteicis kā valstis ar palielinātu COVID -19 izplatību, vai citām valstīm, no kurām atgriešanās saistīta ar plašu   sabiedriskā transporta plūsmu (lidostas utml.). Šādi darbinieki, izglītojamie atrodas mājās pašizolācijā, kuras laikā izglītojamajiem izglītības iestāde nodrošina izglītojamajam individuālu attālinātu mācību procesu.
 5. Organizējot ārpusstundu aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar izglītojamo pieskatīšanu un izglītošanu, tai skaitā pulciņus vai nodarbības ar dažādu grupu vai klašu izglītojamajiem un viesskolotājiem, iestāde izvērtē un mazina riskus, paredzot distancēšanās un higiēnas prasību īstenošanu.
 6. Izglītības iestāde organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu ( pirmsskolas posms, daļēji – sākumskolas posms) vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pie iestādes ieejas, veicinot iespēju distancēties. Ja nepieciešams, tiek izvietotas vizuālas distancēšanās norādes, piemēram, līnijas uz zemes un sienām.
 7. Izglītojamie nenes uz izglītības iestādi rotaļlietas no mājām.

 

IV Epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošana

 

 1. Lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos, nepieciešams bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un nodarbībām ārā. Roku mazgāšanu veikt vismaz 40 sekundes.
 2. Klašu audzinātāji /pirmsskolas skolotāji māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājas lapā publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana” (https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be).
 3. Darbinieki veic roku dezinfekciju, izmantojot 70% spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus.
 4. Skolas tehniskie darbinieki veic biežāk lietoto virsmu un priekšmetu dezinficēšanu, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju rokturus, krēsla atbalsta virsmas, ūdens krānus, sporta u.c. inventāru.
 5. Skola nodrošina regulāru, atbilstoši noteiktajām higiēnas prasībām, telpu vedināšanu.
 6. Skolas darbiniekiem, skolēniem un apmeklētājiem redzamās vietās izvietotas skaidri salasāmas norādes ievērot 2 m distanci no pārējām personām
 7. Skolā ir visiem pieejama skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās: “Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma! Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem! Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas, var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus! Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām!”.
 8. Skolā aizliegts atrasties personām, kurām noteikta pašizolācija (atrašanās tikai savā dzīvesvietā), mājas karantīna (atrašanās tikai savā dzīvesvietā ārstniecības personas uzraudzībā) vai stingra izolācija (obligāta atrašanās tikai savā dzīvesvietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā).
 9. Skolā nav pieļaujama izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne. Izglītojamo veselības novērtēšanu veic izglītības iestādes nozīmēta persona, ieejot izglītības iestādē, vai skolotājs, kurš vada pirmo mācību stundu stundas sākumā, pirmsskolas grupas skolotājs), veicot vizuālu novērojumu un īsas pārrunas ar skolēnu vai skolēna vecākiem vai citādi.
 10. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).
 11. Izglītības iestāde informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu.
 12. Ja izglītojamajam, atrodoties izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), izglītības iestāde:
  1. 1.izolē izglītojamo atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Izglītojamais šajā brīdī lieto kādu no elpceļu aizsegiem;
  2. 2.sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
  3. 3.izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas izglītības iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.
 13. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, izglītības iestāde izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar izglītojamo vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Šādi izglītojamie atrodas mājās pašizolācijā, kuras laikā izglītības iestāde nodrošina izglītojamajam individuālu attālinātu mācību procesu.
 14. Iepriekšējos divos punktos minētajos gadījumos persona, kas konstatējusi aizdomas par akūtām elpceļu infekcijas slimībām, vispirms ziņo par šo faktu skolas direktoram.
 15. Izglītības iestāde nodrošina vecākiem pieejamu informāciju par to, ka bērni ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti izglītības iestādē un rīcību, ja bērnam tiek konstatētas slimības pazīmes, kā arī par pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas karantīnas nosacījumus.
 16. Ja tiek konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto izglītības iestādi, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas izglītības iestādes vadībai, kā arī lems par karantīnas noteikšanu izglītības iestādei. Šādās situācijās izglītības iestādē   ar vadītāja rīkojumu tiek noteikts vai nu IZM piedāvātais B modelis (tiek palielināts attālinātā mācību procesa īpatsvars) konkrētai klasei vai   ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu tiek noteikts C modelis ( mācības notiek attālināti) konkrētai klasei vai visai izglītības iestādei.Iestādes vadītājs par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes dibinātāju, savukārt dibinātāja pārstāvis –Izglītības kvalitātes valsts dienestu(e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)par faktu, ja iestādei tiek noteikta karantīna.
 17. Ja kādai klasei/grupai vai visai izglītības iestādei tiek noteikta attālinātā mācīšanās, obligātā vecuma izglītojamajiem (5-6 gadus vecuma grupu bērniem, 1.-9.klašu izglītojamajiem dibinātāja noteiktajā kārtībā tiek nodrošinātas brīvpusdienas.
 18. Izglītības iestādi nedrīkst apmeklēt persona ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.
 19. Katrai izglītības iestādei nepiederošai personai, t.sk., izglītojamo vecākiem, apmeklējot iestādi, ir jāievēro distancēšanos 2 metru attālumā no citām personām un jādezinficē rokas.
 20. Par katru apmeklējumu reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija, atzīmējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot vizītes laiku. Apmeklētājs parakstās arī par to, ka apliecina, ka nav Covid-19 inficētais, nav atgriezies no ārvalstīm un nav kontaktējies ar Covid -19 inficētajiem divu pēdējo nedēļu laikā. Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi. Apmeklētājus reģistrē iestādes vadītāja norīkota persona.
 21. Atbildīgie par izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšanu ar kārtību ir klašu audzinātāji/pirmsskolas skolotāji. Visiem izglītojamo vecākiem klātienē vai citā saziņas veidā līdz 2020.gada 26.augustam tiek izsniegta Vecāku infolapa par 2020./2021.mācību gadu (1.pielikums ). No vecākiem 1.septembrī tiek saņemti apliecinājumi (2.pielikums) par to, ka viņu bērns nav inficēts ar Covid -19 un, ka viņu bērns neradīs infekcijas riskus citiem.
 22. Atbildīgais par epidemioloģisko prasību ieviešanu un koordinēšanu ir skolas direktors un direktora vietnieki.
 23. Atbildīgais par epidemioloģisko prasību ievērošanu (distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana) ir mācību priekšmetu pedagogi un klašu audzinātāji, bet par dezinfekcijas līdzekļu nodrošināšanu – saimnieciskās daļas vadītājs.
 24. Atbildīgais par izglītojamo veselības stāvokļa novērošanu ir:
  1. 1.mācību procesa laikā – mācību priekšmeta skolotājs;
  2. 2.ārpusstundu pasākumu laikā - klašu audzinātājs;
 25. Izglītības iestādes komunikācijas kanāli:
  1. 1.ar izglītojamajiem un izglītojamo vecākiem ir: e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-klase, WhatsApp - atbildīgi klašu/grupu audzinātāji,
  2. 2.ar dibinātāju, SPKC un Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir izglītības iestādes vadītājs.
 26. Kārtība stājas spēkā ar 2020.gada 1.septembri. Situācijā, kad valstī epidemioloģiskā drošība COVID 19 infekcijas izplatībai nebūs jānodrošina, kārtība atceļama ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.

 

V Rīcība epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumos

 

VI Izglītības iestādes apmeklētāju pieņemšanas kārtība

 

VII Komunikācija un atbildības

 

VIII Noslēguma jautājumi

 

2020.gada 21. augustā                         Direktors                                        O. Miseviča

 

1.pielikums

 

Vecāku infolapa par 2020./2021.mācību gadu

 

Labdien, cienījamie vecāki!

 

Mēs esam ļoti priecīgi, ka Jūsu bērns(i) mācās Tiskādu vidusskolā. Ir sācies 2020./2021.mācību gads. Tā norise ir līdzīga kā iepriekšējie mācību gadi, tomēr sakarā ar to, ka valstī joprojām turpinās Covid -19 infekcijas izplatības ierobežojumi, arī mūsu izglītības iestādē   tiek noteiktas būtiskas atšķirības no ierastā dzīves ritma.

 

Izglītības iestādē   visas klases mācības uzsāk klātienē, tomēr 7.-12.klasēs dažas dienas mēnesī var notikt arī attālināti, par konkrētām dienām vecāki tiek informēti e-klasē.   Tas, vai klātienes process varēs ilgt visu mācību gadu, ir atkarīgs no mums visiem – izglītības iestādes darbiniekiem, Jūsu bērniem un Jums. Mēs ļoti lūdzam, lai Jūs būtu atbildīgi un ievērotu sekojošus faktorus:

 

 • visos gadījumos, kad Jūsu bērns neierodas izglītības iestādē, Jums ir jāinformē iestāde par izglītojamā prombūtnes iemeslu;
 • bērnus uz izglītības iestādi katru dienu sūtam bez akūtām elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums), pretējā gadījumā bērnu vedam pie ģimenes ārsta;
 • ja bērns ceļā uz izglītības iestādi izmanto transportu, kurā kontaktējas ar citām personām, izņemot savus ģimenes locekļus vai klases (grupas) biedrus, iespēju robežās nodrošināt viņus ar sejas maskām vai citiem elpceļus aizturošiem materiāliem ( lakati, šalles utml.), aicināt bērnus bez vajadzības nekontaktēties ar citām personām arī ārpus izglītības iestādes laika;
 • ja izglītības iestādē tiek konstatēts, ka bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes, izglītības iestāde par to informē vecākus, vecāki un izglītības iestāde vienojas, kādā veidā bērns tiks nogādāts mājās. Vecāki šajā gadījumā ir atbildīgi par to, lai bērns apmeklētu ģimenes ārstu. Atgriešanās izglītības iestādē   ir tikai ar ģimenes ārsta izziņu;
 • ja Jūsu bērns atgriežas no ārvalstīm, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir iekļāvis Covid -19 infekcijas riska valstu grupā, Jūsu bērnam jāatrodas mājās – pašizolācijā, Jums par šo faktu ir jāinformē izglītības iestāde.

 

Izglītības iestāde   mācību procesa laikā centīsies ievērot iespēju robežās drošības pasākumus, tomēr, ja tiks konstatēts, ka izglītības iestādē kādam izglītojamajam ir apstiprināta Covid -19 infekcija, pašvaldība konkrētai klasei/ grupai noteiks citu mācību procesa norises formu – attālināto mācīšanos. Ja izglītības iestādē šādi gadījumi tiks atklāti dažādās klasēs /grupās, ir iespējama pāreja uz attālinātu mācību procesu visām klasēm /grupām. Par šādiem lēmumiem vecāki informāciju varēs gūt e-klasē, kā arī informāciju sniegs klašu audzinātāji/ pirmsskolas skolotāji individuāli vai telefoniski.

 

Aicinām arī 1.septembrī iesniegt izglītības iestādē apliecinājumu (apliecinājums pievienots) par to, ka Jūsu bērns(i) nav inficēti ar Covid -19 un, ka viņš(i) neradīs riskus citiem.

 

Detalizētāku informāciju par mācību procesu no 2020.gada 1.septembra var atrast izglītības iestādes mājas lapā, kur atrodama Tiskādu vidusskolasmācību procesa organizēšanas ar 2020.gada 1.septembri kārtība, vai noskaidrojama pie Jūsu bērna klases audzinātājas/ pirmsskolas skolotājas personīgi vai pa tālruni 64646124.

 

Tikai mūsu kopīgu pūliņu rezultātā mēs spēsim nodrošināt klātienes mācību procesu visa mācību gada laikā.

 

Lai mums visiem kopā izdodas!

 

Tiskādu vidusskolas direktore Olga Miseviča

 

2.pielikums

 

Tiskādu vidusskolas direktoram

 

Es,_________________________________(viena no vecākiem vārds, uzvārds)

 

apliecinu, ka man un manas ģimenes locekļiem, t.sk., manam(iem) bērnam(iem) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

 

 1. nav medicīniski apstiprināta inficēšanās ar Covid-19;
 2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā neesam atzīti par kontaktpersonu1 ar Covid-19 inficētai personai;
 3. pēdējo 14 dienu laikā neesam bijuši ārvalstīs, kā arī neesam kontaktējušies  ar personām, kuras bijušas ārvalstīs;

 

Apliecinu, ka manam(iem) bērnam(iem) nav akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums).

 

01.09.2020.                                                                   ______________________

 

                                                                                               /paraksts/

 

[1] Epidemioloģiskās drošības likuma 1.panta 22.punkts: “kontaktpersona — cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties;”.

 


Drukāt